Skattesystemet - AUF

Skattesystemet

En av forutsetningene for velferdssamfunnet vi lever i er skatteinntekter. AUF mener at et rettferdig skattesystem er et viktig virkemiddel for å nå tre overordnede mål:

1: Skattesystemet er først og fremst statens inntektskilde. Det er en forutsetning for velferden vår. For å finansiere en moderne og god velferdsstat er fellesskapet avhengige av at alle bidrar etter evne.

2: Skattesystemet må tilrettelegge for vekst og arbeid til alle. Velferden blir holdt oppe av at folk arbeider i trygge og fremtidsrettede bedrifter. Skattesystemet må tilrettelegge for vekst i næringslivet, spesielt i ikke-petroleumsrelaterte næringer. Forutsetningen for å dele er å skape.

3: Skattesystemet skal utjevne forskjeller og skape likhet i samfunnet. Små forskjeller er en viktig forutsetning for et samfunn bygget på tillit, trygghet og frihet for alle. Skattesystemet må være progressivt, slik at alle yter etter evne. På den måten kan vi løfte alle.

AUF ønsker å øke det gjeldende skattenivået. De med de aller lavest inntektene skal betale mindre gjennom en økning av bunnfradraget, mens de med de høyeste inntektene og største formuene skal bidra mer til fellesskapet. Skatte- og avgiftssystemet skal bidra til at det lønner seg for folk og bedrifter å være miljøvennlige. Hus skal bli mer energieffektive og produksjonen i bedriftene skal forurense mindre. Gjennom skatte- og avgiftspolitikken kan vi få til et raskt og effektivt grønt skifte i Norges hverdag. Framtidas velferd er avhengige av næringer som kan konkurrere internasjonalt og som er uavhengige av petroleumsnæringens gang. Vi er avhengige av et skattesystem som sikrer vekst i fastlandsnæringen

Globaliseringen av samfunnet er en utfordring for skattesystemet i Norge. Mye av det som skattlegges i Norge er mobilt, det kan altså flyttes til utlandet. Det er en utfordring at arbeidsplasser og bedrifter flagger ut til fordel for skatteparadiser. Dessuten foregår mer av handelen og transaksjonene over landegrensene, noe som også krever bredere internasjonale regler for skatt og avgifter. Tax Justice Network rangerer Norge som verst i Norden når det kommer til finansielt hemmelighold, dette kan vi åpenbart ikke være bekjente av. Transparens og god informasjonsflyt er nøkler for å få bukt med skatteunndragelse. Her er et viktig virkemiddel land-for-land-rapportering. LLR innebærer at selskaper må rapportere inn utgifter, inntekter og skatt til alle land de opererer i. Norge har innført dette systemet for selskaper som omsetter for et tilstrekkelig høyt beløp, men AUF mener at LLR må utvides til å gjelde alle multinasjonale selskap, uavhengig av inntekt. I tillegg må denne informasjonen være offentlig tilgjengelig, og automatisk deles med andre land selskapet opererer i.

I mange land er det lovlig å etablere selskaper med hemmelig eierstruktur, dette gir myndighetene er nærmest umulig jobb når det kommer til å ettergå skatteopplysninger. Også i Norge finnes det smutthull for å komplisere og skjule eierskap. Et enkelt tiltak for å umuliggjøre slike triks er å innføre et offentlig eierskapsregister. Dette ble vedtatt av Stortinget i 2015, men er fremdeles ikke innført. I tillegg bør Norge ta en ledende rolle for å innføre et tilsvarende register på internasjonalt nivå.

AUF vil:

 • Øke bunnfradraget på inntektsskatten til 2G (utgjør ca. 176.000 kroner per 1. mai 2014), samt redusere satsene for de med de laveste inntektene
 • Justere frikortgrensen i takt med lønns- og prisutviklingen
 • Innføre en generasjonsskatt på arv
 • Øke den årlige avskrivingssatsen for saldoavskrivning for fastlandsindustrien til 30 prosent, noe som vil gjøre det mer lukrativt å investere mer for bedriftene
 • Øke CO2-avgiften til 1000 kroner per tonn CO2 for petroleumssektoren og drivstoff, og fortsette økning videre etter dette er oppnådd
 • Opprette et tredje innslagspunkt for toppskatt, på 1,5 millioner kroner
 • Gjeninnføre ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 16G (utgjør ca. 1,4 millioner kroner per 1. mai 2014)
 • Innføre skatt på finanstjenester
 • Øke skatten på avkastning av kapital- og finansinvesteringer
 • AUF mener at alle kommuner skal pålegges å innføre eiendomsskatt. Inntektene fra dette skal kommunen selv få beholde. Det settes nasjonale maksgrenser for bunnfradrag og minstegrenser for promillesatsen. Utover dette kan kommunene bestemme regelverket selv
 • Innføre en internasjonal tobinskatt
 • At man minst skal øke formueskatten til 2013-nivå
 • At hver krone i en inntekt over 2.000.000 skal skattlegges minst 65 %
 • At maksgrensen for eiendomsskattesatsen økes til 9 promille
 • Gjeninnføre eiendomsskatt på verk og bruk
 • At Norge innfører en enhetlig tilnærming til skattlegging av multinasjonale selskap for å fjerne den skattemessige fordelen av å forskyve profitt til skatteparadis og bort fra landet der verdiene blir skapt. Det er viktig at lav- og mellominntektsland tas spesielt hensyn til i utarbeidelsen av et enhetlig system, slik at de får en rettferdig del av skatten de har krav på
 • At det opprettes en mellomstatlig gruppe i FN til å jobbe med skattespørsmål. En slik gruppe må ha ressurser og politisk mandat til å innføre globale løsninger på problemet med ulovlig kapitalflukt
 • At opplysningsplikten for advokater skal veie tyngre enn taushetsplikten i kompliserte skattesaker
 • At land-for-landrapporteringen skal utvides til å gjelde alle multinasjonale selskap. Informasjonen skal dessuten være offentlig tilgjengelig, og utveksles automatisk til andre land selskapet opererer i
 • At det skal innføres et offentlig eierskapsregister i Norge
 • At Norge skal jobbe internasjonalt for et globalt eierskapsregister over formuer og aksjer
 • At Norge skal ta initiativ internasjonalt for en konvensjon om økonomisk åpenhet
Bli medlem i AUF