Klima og miljø - AUF

Klima og miljø

Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. De fører til våtere og villere vær, tap av biologisk mangfold og driver mennesker på flukt.

Vi ser at klimaet på kloden endrer seg, og dette gjør at livene til alle vi som lever på kloden også endrer seg. Kloden er rik på ressurser, selv om det finnes begrensninger. Det er nok mat til at alle kan spise seg mette, og nok naturressurser til å bygge velfungerende og moderne velferdsstater i alle land. Menneskehetens største utfordring er å utjevne de enorme forskjellene mellom mennesker og samtidig forvalte jordas ressurser på en bærekraftig måte. Kun ved at rike land reduserer sitt forbruk betraktelig vil det være mulig å utrydde ekstrem fattigdom innenfor økologiske bærekraftige rammer.

 

Å bekjempe klimaendringene handler om solidaritet. Vi i Vesten kan ikke fortsette å bruke opp jordas ressurser mens andre sitter igjen uten å få dekt sine grunnleggende behov. I AUF er vi vekstkritiske. Det betyr at vi mener veksten i forbruk ikke kan vare for alltid. Hadde alle i verden hatt et like stort forbruk som oss i Norge hadde vi trengt 3 jordkloder. Vi må omfordele slik at alle kan leve gode liv, ikke bare noen få.

Å bekjempe klimaendringene handler også om å se løsninger der andre ser utfordringer. Det er mulig å snu den globale oppvarmingen av jordkloden, og det er mulig å stoppe det rekordhøye tapet av biologisk mangfold. Det handler om å bruke mindre olje, gass og kull og erstatte det med energi laget av sol, vind, vann og bølgekraft. Få folk i bil over på tog, buss og bane. Skape nye, grønne arbeidsplasser for fremtiden. Bygge hus som ikke krever oppvarming.

Miljø og klima er ikke bare et område, det er så viktig at vi må tenke det i alle politiske områder. Vi må tørre å ta store grep og omstille oss til fornybarsamfunnet.

Ti kampsaker for AUF:

  1. En forsvarlig forvaltning av Nordområdene. Nordområdene er viktige biologiske områder og forvaltningen av områdene må være i tråd med naturens være evne. Dette betyr varige petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og i iskanten.
  2. At det må satses kraftigere på jernbane, blant annet gjennom utbygging av dobbeltspor og opprusting av togsett, og at bevilgninger til jernbane må prioriteres foran veiutbygging.
  3. At man fordobler investeringene i fornybar energi. Fornybar energi er den nye olja, og vi må bruke kompetansen og arbeidskraften fra oljebransjen her.
  4. At det utvikles en internasjonal strategi for billig kollektivtransport for ungdom. Det skal legges opp til et nasjonalt månedskort for ungdom som skal koste 200,-. Dette kortet skal gjelde fram til man er 20 år.
  5. At alle kjøretøy som blir brukt i offentlig sektor skal over på miljøvennlig drivstoff, og at hele den norske bilparken skal over på miljøvennlig drivstoff.
  6. Å øke norsk bistand til 3% av Brutto Nasjonal Inntekt (BNI), hvor 2% skal gå til grønne løsninger og teknologioverføring i utviklingsland.
  7. At Norge skal bli både økonomisk og energimessig uavhengig av petroleum innen 2035, og avslutte utvinning av olje innen samme år.
  8. At det innføres en ekstraavgift på bensin og diesel i de store byene for å videreutvikle en god kollektivtransport
  9. Å sørge for verden i fellesskap gjør det vi kan for å innfri forpliktelsene fra Parisavtalen.
  10. Folk skal kunne leve og bo i et sunt bymiljø, hvor det legges tilrette for økologisk omstilling, hvor grønne lunger og sykler tar over for asfalt og biler.

 

Bli medlem i AUF