Internasjonalt - AUF

Internasjonalt

AUF kjemper for en ny og rettferdig verden. Vi vil øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse.

Arbeiderbevegelsens kamp for rettferdighet er grenseløs. Sosialdemokratiets viktigste oppgave er å jobbe for en verden der alle mennesker kan leve sine liv fri fra undertrykkelse og fattigdom. Vår styrke er den globale bevegelsen vi tilhører som deler våre felles verdier om frihet, like muligheter og solidaritet. I kampen for de ideene vi tror på har AUF valgt sosialdemokratiet. Vår politikk skapes i spenningsfeltet mellom drømmen vi har om et nytt og bedre samfunn og vår analyse av eksisterende samfunnsforhold.

 

Jorda er rik på ressurser, og verden er full av muligheter, men godene er urettferdig fordelt. Vi lever på en klode hvor milliarder lever i fattigdom, samtidig som en liten andel av verdens befolkning de siste tiårene har opplevd en enorm vekst i levestandard. Det er mange krefter i samfunnet som bidrar til denne urettferdigheten, og det må store samfunnsendringer til for at det skal være mulig å skape en rettferdig verden. Vi trenger en dramatisk omfordeling av verdens ressurser, slik at vi kan løfte levestandarden til verdens fattige uten at det går på bekostning av klima og miljø.

Vi trenger et nytt økonomisk system med velferdsordninger for alle. For å oppnå det trenger vi rettferdige handelsavtaler og bærekraftige investeringer. Kortsiktig profitt og ekstrem rikdom for noen få må erstattes med langsiktige investeringer i miljøvennlige arbeidsplasser og en mer rettferdig fordeling. For å utjevne framtidas forskjeller må alle barn og unge få lik tilgang til utdanning og alle mennesker må sikres et godt helsetilbud. Norge må arbeide for at menneskerettighetene skal være inkludert og innarbeidet i alle handelsavtaler vi inngår, og at Norge ikke investerer i bedrifter som bryter menneskerettigheter.

Retten til å organisere seg og solidaritet med de som kjemper for en bedre hverdag har alltid vært viktig for arbeiderbevegelsen. Derfor har det alltid vært naturlig for AUF å jobbe for å styrke de undertrykkedes stemmer både når det gjelder fattige, men også de som lever under okkupasjon. Kampen mot Israels okkupasjon av Palestina og Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara er hovedsaker for AUF. Vi har lenge jobbet målrettet for å informere om situasjonen og ikke minst for å legge press på okkupasjonsmaktene.

 

Ti kampsaker for AUF:

  1.   Frihet til det palestinske folk – muren må rives, okkupasjonen opphøre og Palestina bli en selvstendig anerkjent stat
  2.   Økning av norsk bistand til til 3 % av brutto nasjonalinntekt (BNI) årlig innen 2030
  3.   Stille strengere krav til norsk eksport av våpen og strategiske varer
  4.   Global kvinnefrigjøring – rent vann, tilfredsstillende sanitærforhold og tilgang til prevensjon og utdanning
  5.   Bekjempe ulovlig kapitalflukt og skatteparadiser
  6.   Norge skal undertegne og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen og lede an arbeidet med atomvåpennedrustning i NATO
  7.   Styrke menneskerettighetsfokuset i det etiske regelverket i Statens Pensjonsfond Utland (SPU)
  8.   NATO skal gå bort fra operasjoner på fremmed jord
  9.  Norge må forplikte seg til ta imot det antallet kvoteflyktninger FNs høykommissær for flyktninger ber om, inkludert klimaflyktninger
  10. Fortsatt nei til norsk medlemskap i EU
Bli medlem i AUF