Politikk - AUF

Politikk

Fra A til Å

Våre vedtak

 • Uttalelser fra AUFs landsstyre juni 2022
 • Landsstyremøte 4.-6. mars 2022: Uttalelser
 • AUFs økonomireglement vedtatt 2019
 • Prinsipprogram 2020
 • Innkomne forslag - 2020
 • Organisasjonsprogram - 2020
 • Likestillings-og inkluderingsprogram 2018
 • Uttalelser fra landsmøtet 2018
 • Miljø- og klimaprogram 2018
 • Manifest for utdanning 2017
 • Uttalelser fra landsmøtet 2016
 • Arbeidslivsprogram 2016
  arbeidsavklaringspenger arbeidshverdagen arbeidslivskriminalitet Arbeidsmiljøloven arbeidspraksis arveavgift au pair barnehage bemanningsbyråer bompenger delingsøkonomi deltid fagbrev fagforeningskontigent fagskolepoeng fagskoler finansskatt fiskeri- og havbruksnæringen fiskerinæringen foreldrepermisjon fritidseiendommer gründerhus havbruksnæringen hybridpensjon inkluderende arbeidsliv innovasjon jordbruksavtaler kontantstøtte kontantstøtteloven læreplass lærling ligningsverdi likelønn livslang læring lyntog nasjonal boligskatt NAV NAV Ung næringsutvikling null-timers kontrakter OTP Pensjon primærbolig rullerende barnehageopptak sekundærbolig sjømatnæringen skattenivået skattesystem sosial dumping søndagsåpne butikker søndagsfri Statkraft tillitsreform trainee trepartssamarbeidet trygdeavgiften turisme uber ufrivillig deltid universell utforming velferdsteknologi verneombud voksenopplæring
 • Internasjonalt program 2016
  arktisk råd BNI BNP Den Afrikanske Union Den Europeiske Union Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet Det globale vaksineinitiativet Dublin II-forordningen eøs Etikkrådet: eu Flyktningkonvensjonen fns høykommisær for flyktninger FNs tusenårsmål FNs utviklingsfond Frihandelsavtale Frontex GAVI Génevekonvensjonene Gribbefondene Halvautonome våpen Heavily Indebted Poor Countries Helautonome våpen HIPC Hjemfallsretten HPV-vaksinen ILO International Labour Organisation Klasevåpen Kvoteflyktning Land-for-land rapportering menneskehandel Militær intervensjon NATO Norad North Atlantic Treaty Organisation Olje for utvikling Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa osse Schengen-avtalen Skatt for utvikling Skatteparadis Sluttbrukererklæring SPU statens pensjonsfond utland Strategiske varer Students at Risk-ordningen Svalbardtrakaten Trafficking TRIPS-avtalen U-land UNDP UNHCR Utviklingsland verdens handelsorganisasjon verdens helseorganisasjon Verdensorden Veto Vetorett WHO WTO
 • Arbeids- og inkluderingsprogram 2010
  arbeidsmarkedstiltak arbeidstilsynet bærekraftig pensjonssystem en framtidsrettet økonomi en fremtidsrettet næringspolitikk et mer demokratisk arbeidsliv et velfungerende og ansvarlig næringsliv fellesskap fisk og havbruk fleksible veier til arbeid og utdanning flere inn i arbeidslivet fornybar energi og teknologi franchise grundervirksomhet helse miljø og sikkerhet heltid en rettighet deltid en mulighet industri inkluderende arbeidsliv inkluderende ledelse kunnskapsbasert kvalifiseringsprogrammet kvotering lærlingordningen levende landbruk likelønn og løft for lavlønte likestilling av skift og turnus likestilling fra bunn til topp likestilling og diskrimineringsombudet likestilt arbeidsliv livslang læring mer fleksible arbeidstidsordninger mer rettferdig foreldrepermisjon mer tid til tillitsvalgtarbeid midlertidige ansettelser miljøvennlig transport NAV NAV Ung nyskapende arbeidsliv omstilling og opplæring privatisering og offentlige innkjøp reiseliv og turisme rett til fast ansettelse og anstendige stillingsbrøker solidaransvar sosial dumping stønader strengere regler for bruk av vikarbyråer svart arbeid tilrettelegging tilstrekkelig faglært arbeidskraft trygt utradisjonelle utdannings og yrkesvalg
 • Uttalelser fra landsmøtet 2014
  den norske asylprosessen dyrevelferd en sjømatnæring i evighetens pespektiv et videre løft for nordområdene ikke selg fellesskapets arvesølv midtøsten nei til niqab-forbud regjeringens angrep på arbeidslivet respekt lærere solidariske legemidler transpersoners frigjøring våpenuttalelse
 • Arbeids- og prinsipprogram 2012
  arbeid arbeidsinnvandring arbeidsliv arbeidsvilkår assistert befruktning asyl avfall barn barn på flukt barnefattigdom barnehage barnetrygd barnevern bærekraftig utvikling bolig brukersted for rusavhengige bygg deltakelse demokrati elbiler elevdemokrati energi fagskoler fellesskolen festivaler finanssektoren fiske flyktning folkehelse fordeling forebygging foreldrepermisjon fornybar fornybar energi forskning fossil fossil energi framtidsrettede fraværsføring fritidshus frivillighet gratis gratisprinsippet graviditet grunnsyn helhetlig Helse helsearbeid i nærmiljøet helsetilbud HIV høyere utdanning høyskolene human hydrogenbiler ideelle organisasjoner idrett inkludering inneklima innhold i soningen internasjonalisering jernbane jordbruk kirke kjønn kjønnsidealer kjønnslemlestelse klima klimaendringene kollektivtrafikk kommune kommunestruktur kriminalitet kriseberedskap kultur kulturaktiviteter kulturskole kunnskap lærer lærling legningslikestilling leksefri lik rett likestilling livssynssamfunn lønn makt markedsmakt medier menneskehandel miljø miljøgifter miljøutstillingsvindu miljøvennlige mineralforekomster mobbing musikkskole narkotikamisbruk nasjonale prøver naturvern næring nyskaping offentlig eierskap offentlig skole omskjæring av gutter omsorg opptak organisert overgrep økonomi økonomisk politikk øvingslokaler papirløse politi prevensjon privat gjeld prostitusjon psykisk rådgivningstjenesten reaksjoner religion representasjon reproduktiv helse rettferdig rettferdige karakterer rettshjelp rusmisbruk samhold samisk seksualundervisning seniorhelse SFO sidemål sikkerhet skattesystemet skolebygg skoledag skolemål skolemiljø solidarisk sosial dumping sosialhjelp spesialisthelsetjenesten spiseforstyrrelser statens pensjonsfond utland studiepoeng styreform surrogati testing tidlig læring tillit tobakk transport trygghet trygt tvangsekteskap ung ungdom ungdomsengasjement ungdomshus ungdomsrabatt ungdomsråd unges universitetene ureturnerbare asylsøkere valg valgoppslutning våpenkontroll velferd verneplikt videregående skole vold i nære relasjoner vurderingsformer yrkesfag
 • Klima- og miljøprogram 2014
  atomkraft avfall bioenergi biologisk mangfold bruk av natur buss byutvikling drivstoff dyrevelferd elbil energi energieffektivisering FN FNs grønne fond forbruk fornybar energi fossil energi fossile gasskraftverk framtidens bygg genmodifisering grønn byutvikling grønn økonomi grønne bruksarealer Grønne fond grønne sertifikater grønt batteri handel handling internasjonal internasjonal handel kjøttproduksjon klimaflyktninger klimafond klimaforhandlinger internasjonale klimatilpasning kollektiv kullkraft kunnskap kunstgjødsel kvotehandel kyllingproduksjon landbruk luftfart luftforurensning marin politikk matjord mineralnæringen natur naturvern næringsliv næringspark nordområdene Norge norsk bistand oppdrettslaks økologisk landbruk passivhus privatbilisme regnskog rovdyr skipsfart skogvern solenergi solidaritet sosialdemokratiet sprøytemidler strømnett teknologifond tog transport urbanisering utdanning vannkraft vei vindkraft
 • Velferdsprogram 2014
  arbeid arbeidskriminalitet arbeidsliv asylbarn barnefattigdom barn barnehage barnetrygd barnevern bærekraft bolig bosetting deltid digital revolusjon diskriminering effektivisering egenandel eldre eldreomsorg fast fastlege fattigdom fellesskole finansiering flyktningbarn flyktninger folkehelse foreldrepermisjon forvaltningsnivåer framtida frihet frivillighet helhetsskole Helse helseforetak helseforsikring heltid høyere ideelle organisasjoner inkludering kommunale boliger kompetanse like målstyring muligheter NAV NAV Ung offentlig eierskap offentlig sektor organisering Pensjon praktisk privatskole psykisk resultatstyring ruspolitikk samhandling samhandlingsreform samhandlingsreformen seksuell sikkerhet skatt skattesystemet sosial bolig statens inntekter statens pensjonsfond utland struktur student studentboliger sykelønn ungdomshelse utdanning velferd velferdsteknologi ventetid
 • AUFs velferdsprogram 2022
 • AUFs internasjonale program 2022
 • Landsstyremøte 10.-12. november 2023
 • Vedtekter 2022-2024
 • Innkomne uttalelser fra landsmøtet 2022
 • Landsstyremøte 22.-23.03.24
Bli medlem i AUF