Feminisme, antirasisme og inkludering - AUF

Feminisme, antirasisme og inkludering

Alle mennesker som bor i landet vårt er en del av det norske fellesskapet. I det fellesskapet tar vi vare på hverandre.

Målet for sosialdemokratiet er en verden der alle kan leve gode og frie liv, uavhengig av kjønn, bakgrunn, religion, funksjonsevne og seksualitet.

Et samfunn der mennesker lever frie og likestilte liv skapes gjennom aktiv politikk der mennesker gis muligheter til å være en del av samfunnet – enten det er i arbeidslivet, i boligmarkedet eller gjennom å leve det livet de ønsker.

Gjennom feministisk politikk finner vi virkemidlene til å løse likestillingsutfordringer som lønnsforskjeller mellom kjønnene, kjønnsdelt arbeidsmarked og seksuell trakassering.

Vår generasjon må gi mennesker mulighet til å bryte ut av samfunnsnormer og forventninger som begrenser dem. Derfor ønsker vi et krafttak mot negativ sosial kontroll, hatprat, hatkriminalitet, diskriminering og rasisme som begrenser folks frihet.

Vår bevegelse har en stolt historie med å skape inkludering i samfunnet. Flere mennesker enn tidligere flykter av ulike grunner, og AUF mener at fremtidens inkluderingspolitikk krever at vi viser solidaritet med hverandre, uavhengig av bakgrunn, religion og etnisitet. Gjennom konkrete politiske tiltak som en bedre inkludering i samfunnet skal vi sørge for at alle får muligheten til å være med i lokalsamfunnet.

AUFs overordnede mål for vårt likestillings- og inkluderingsarbeid:

 1. å skape likestilling mellom kjønnene
 2. å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller
 3. å sørge for å inkludere alle i samfunnet
 4. å sikre alle god psykisk helse
 5. å tilrettelegge for at alle, uansett forutsetninger, kan leve frie liv

Ressursgruppen for likestilling og inkludering (LINK) i AUF har ansvar for asyl- og flyktningepolitikk, integrering og inkludering, rasisme og diskriminering, ruspolitikk og helse, samt likestilling og LHBTI. Innenfor alle disse områdene handler det om hva slags samfunn vi ønsker oss: et samfunn som sørger for at hele flokken er med, eller et samfunn som diskriminerer og forskjellsbehandler.

Ti kampsaker for AUF

 1. Barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn
 2. Gjøre barnehageplass gratis for alle barn, inkludert barn som venter på svar på sin asylsøknad eller som venter på bosetting i kommunene
 3. Kvinnehelse og hvordan kjønnsforskjeller påvirker helsearbeidet må inn i alle helseprofesjonsutdanningene
 4. Bruk av kjønnskvotering, kjønnspoeng og andre positive tiltak som fremmer likestilling i skole- og arbeidslivet
 5. Skolehelsetjenesten må få økt bemanning og mulighet til å henvise direkte til barne- og ungdomspsykiatrien
 6. Rusavhengighet må betraktes som en lidelse, ikke en forbrytelse. Det må innføres rehabilitering fremfor fengselsstraff
 7. Øke strafferammen for hatefulle ytringer og hatkriminalitet
 8. Avskaffe abortnemndene og utvide retten til selvbestemt abort til uke 18
 9. At foreldrepermisjonen todeles og at far også skal ha selvstendig opptjeningsrett
 10. At terrorangrepet 22. juli og høyreekstremisme som politisk strømning blir viet en betydelig andel i pensum i samfunnsfagene i grunnskolen og videregående skole
Bli medlem i AUF