Arbeid og utdanning - AUF

Arbeid og utdanning

Arbeid til alle har alltid vært jobb nummer en for arbeiderbevegelsen. Gjennom et trygt og godt arbeidsliv kan mennesker oppfylle sine drømmer og mål.

At folk er i arbeid er både viktig for den enkelte, men også viktig for hele samfunnet. Vi må skape for å kunne dele. AUF vil alltid kjempe for et regulert og trygt arbeidsliv.

AUF vil at bedrifter og det offentlige skal ta inn flere lærlinger, opprette et eget NAV ung som har et ekstra fokus på ungdom og ansette flere rådgivere ved skolene. Med slike tiltak vil man kunne forhindre at flere ungdommer havner utenfor arbeidslivet.

 

Velferdsstaten vi har i Norge er et spleiselag mellom hele befolkningen. Gjennom et godt og rettferdig skattesystem kan vi skape en fellesskole hvor alle elever får utnyttet sitt potensiale, vi kan skape det tryggeste og beste helsesystemet hvor alle får den behandlingen de trenger – slik skaper vi et Norge for alle, ikke bare for de få. Vi i AUF mener at det generelle skattenivået bør økes, for å sikre at velferdstjenestene kommer hele befolkningen til gode.

Kunnskap åpner dører, og gjennom fellesskolen skal barn og unge gis muligheten til å nå sine mål. Kunnskap skal ikke være forbeholdt noen få, men gjennom gode ordninger skal alle sikres de samme mulighetene. Skolen er også en viktig arena for å fremme respekt og forståelse. AUF vil ha en skole preget av mangfold, hvor mennesker med forskjellige livssyn og sosial bakgrunn går i en og samme skole. AUF mener skolen må være med å skape aktive borgere i et levende demokrati. En god offentlig, fellesskolen er den beste måten å sikre at flest mulig av elevene når så langt de vil.

AUF vil ha et krafttak for yrkesfag. Yrkesfaglig utdanning er framtiden, og det er helt avgjørende at vi innretter skolen på en måte som gjør at flest mulig fullfører med best mulig kompetanse.

Ressursgruppa for arbeid og utdanning (RUTA) i AUF har ansvar for hele utdanningsløpet, arbeidslivspolitikk, fagligpolitisk arbeid, finanspolitikk, boligpolitikk og kulturpolitikk. Alle disse områdene er bærebjelker i den norske velferdsstaten, og viktige politiske områder for hvilken framtid vi ønsker oss.

 

Ti kampsaker for AUF:

  1. Innføre ungdomsgarantien opp til 35 år, for å sikre ungdom rett til jobb eller utdanning.
  2. Opprette et eget NAV ung, som arbeider særskilt med ungdommer i aldersgruppen som har rett på ungdomsgarantien/ungdomsløftet.
  3. Ikke åpne for mer liberal bruk av midlertidige stillinger, men snarere stramme inn.
  4. At kommuner og fylkeskommuner som hovedregel skal tilby faste, hele stillinger, og bekjempe midlertidighet.
  5. Bruke kvotering som et middel for å utjevne forskjeller, for å få flere med innvandrerbakgrunn inn i arbeidslivet, og for å få flere kvinner i lederstillinger.
  6. Innføre en ordning med at elever med godkjent fagbrev gis muligheter til å gå videre til høyere utdanning, ved at de regnes som generelt studieforberedte. Det skal legges til rette for nødvendig forkurs, etter modell fra Y-veien.
  7. Utvikle en norm for antall ansatte rådgivere i skolen, samt styrke rådgivningstjenesten betraktelig.
  8. Kun gi skoler med et klart pedagogisk alternativ til den offentlige skolen statsstøtte, men begrense omfanget ved at det er avhengig av enighet med skoleeier i kommunen/fylkeskommunen.
  9. Pålegge alle offentlige aktører, kommuner og virksomheter å fastsette klare og forpliktende mål for antall læreplasser i deres regi, slik at alle får gjennomført utdanning si, og samfunnet får nok kvalifisert arbeidskraft.
  10. Innføre 11 måneders studiestøtte.

 

Bli medlem i AUF