Samepolitikk - AUF

Samepolitikk

AUF mener det trengs en større politisk innsats for å sikre at samisk kultur og språk videreføres og utvikles for fremtidas generasjoner. Samisk kultur er en viktig del av Norges kultur og historie, og den samiske kulturarven må bevares. Samisk er i dag et av Norges offisielle språk, og er i de nordligste fylkene sidestilt med bokmål og nynorsk. For å sikre en god utvikling av det samiske språket er det nødvendig at flere elever får tilgang til samiskundervisning gjennom hele skoleløpet. Undervisningsmateriale bør også utvides i flere fag, slik at dette er tilgjengelig på samisk, helst på alle de tre største samiske språkene nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. AUF mener også elever uten samisk tilknytning skal få muligheten til å lære samisk på lik linje med andre fremmedspråk.

AUF mener at den samiske kulturen og samisk historie bør i større grad inn i den norske skolehverdagen, og bør inn i læreplanene for å sørge for en god undervisning om Norges urbefolkning. Områdene som i dag brukes til reindriftsnæring må vernes og viktig samiske fiskeområder må forbli urørt. Det er en selvfølge at sametinget høres i all politikk som berører samiske forvaltningsområder. Sametinget er en viktig forsamling i Norge, og Sametinget bør få utvidede fullmakter i sitt arbeid, samt sikres gode rammevilkår gjennom økte midler. AUF ønsker at flere samer registrerer seg i Sametingets valgmanntall og bruker sin stemmerett i Sametingsvalget.

For AUF er det viktig å legge til rette for samisk næringsliv og sikre gode rammevilkår for drift i samiske næringer. I mange områder opplever samer at nye næringsetableringer går på bekostning av samiske særinteresser. AUF mener de samiske næringene skal få utvikle sin drift, samtidig som det må legges til rette for ny næringsvirksomhet i samiske områder med lav sysselsetting.

AUF vil:

  • Styrke den samiske kulturarven i Norge
  • At flere elever skal kunne få undervisning på, og i samisk uansett hvor i landet man bor
  • Sikre at samisk historie og kultur får en plass i grunnskoleundervisningen i alle skoleløp
  • Styrke Sametinget gjennom utvidet makt og økte rammer
  • Styrke Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) og opprette en SANKS-avdeling i Oslo-området
  • Sikre rammevilkårene til de tradisjonelle samiske næringene
  • Gi tilbud om kultur- og fritidsaktiviteter for barn utenfor samiske kjerneområder som styrker barns tilknytning til samisk språk og kultur
  • Utvikle nye læringsressurser på samisk
  • At flere nordmenn uten samisk bakgrunn skal kunne ta samisk som 2. fremmedspråk
  • Styrke Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) sin stemme, og at de får tale- og forslagsrett i sametingets plenum
Bli medlem i AUF