LHBTI - AUF

LHBTI

AUF mener at alle skal ha den grunnleggende rettigheten til å kunne være den man er og den man selv velger å være, uavhengig kjønn, legning, seksuell identitet, kulturell og religiøs bakgrunn, funksjonsevne og hudfarge. Fremdeles blir alt for mange LHBTI-personer utsatt for alvorlig hatkriminalitet, krenkelser og diskriminering av samfunnet. AUF mener kunnskapsgrunnlaget må styrkes for å gi LHBTI-personer reell mulighet til å være seg selv.

 

AUF vil:

 • Vurdere muligheten for at et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre, av hensyn til barnets beste.
 • Midlertidig innføre et tredje kjønnsalternativ, gjennom blant annet å ha mulighet til å sette X i pass og ID-dokumenter.
 • På sikt fjerne kjønnskategorien i pass, personnummer og andre steder der kjønn normalt opplyses.
 • Ha ingen nedre aldersgrense for endring av juridisk kjønn.
 • At alle skal ha mulighet til endre juridisk kjønn, uten krav om diagnose og/ eller medisinsk behandling.
 • Gjennomgå regler for utforming av garderober og toalett med sikte på å lage et regelverk som sikrer at personer som ikke passer inn i tokjønnsmodellen reell tilgang til toalett og garderober i arbeidslivet, på skoler, i asylmottak, institusjoner og andre bygg som skal være offentlig tilgjengelige.
 • At interkjønn-tilstander ikke skal bli behandlet kirurgisk før individet selv velger å gjennomføre behandlingen, med mindre det er helsemessig helt nødvendig.
 • At det skal være et valg å få leve med en kjønnsidentitet som interkjønn.
 • At alle interkjønnpersoner får innsyn i egen tilstand og mulighet til informasjon og nettverk med andre interkjønnpersoner.
 • Øke støtten til prosjekter som Rosa kompetanse og Restart for å sikre kompetanse blant ansette som arbeider med barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet.
 • At alle handlingsplaner for LHBTI må følges opp med finansiering.

 

For å forebygge hatkriminalitet og diskriminering vil AUF:

 • At hvert politidistrikt skal ha en avdeling som jobber med hatkriminalitet
 • At kjønnsidentitet og -kjønnsuttrykk omfattes av Straffelovens paragraf for hatkriminalitet.
 • At politiet får nødvendige ressurser, systemer og instrukser for å øke sin kompetanse og iverksette nødvendige tiltak for å forebygge hatkriminalitet.
 • At politidistriktene følger opp Politidirektoratets instruks om å gjennomføre kurs i regi av Rosa Kompetanse.
 • At grunn- og videregående skoler tar et tydelig ansvar for å forebygge hatkriminalitet og utvikle holdninger som motvirker hat.
 • At staten trekker økonomisk støtte til trossamfunn som oppfordrer til lovbrudd eller utøver diskriminering i ansettelsesprosesser.
 • At det utarbeides en nasjonal handlingsplan for å bekjempe hatytringer og hatkriminalitet. Handlingsplanen må ha et sterkt fokus på barn og unge, og må sikres finansiering.

 

 

For mer informasjon, se uttalelser vedtatt på AUFLM16.

Bli medlem i AUF