Vannkraft - AUF

Vannkraft

Ren energi er nøkkelen til et fornybarsamfunn med bærekraftig produksjon og fremtidsrettede arbeidsplasser. AUF mener at Norge har de naturgitte fortrinnene og kompetansen som skal til for å utvikle fornybare energikilder, og både produsere og eksportere fornybar energi. Norge har lenge dekket nesten hele sitt elektrisitetsbehov med vannkraft.

Vannkraft er Norges viktigste fornybare energikilde. AUF vil fornye de eksisterende vannkraftverkene i Norge med sikte på å utnytte mer av energipotensialet, samtidig som vi viderefører vern av allerede vernede vassdrag, da det største potensialet i økt vannkraftproduksjon finnes i å forbedre de allerede eksisterende vannkraftverkene.

AUF vil:

  • At det offentlige skal eie vannkraftressursene våre
  • Oppgradere eksisterende vannkraftverk
  • Bygge ut flere mikro- og mini-vannkraftverk
Bli medlem i AUF