Ytringsfrihet - AUF

Ytringsfrihet

Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet og en forutsetning for demokrati.
Retten til å ytre seg og si sin mening uten innblanding fra myndigheter sikrer deltagelse og meningsmangfold i samfunnet. Sosiale medier har flyttet mange av de tradisjonelle debattarenaene, og senket terskelen for deltagelse, diskusjon og debatt.

Ved at terskelen for deltakelse har blitt senket gjennom sosiale medier, opplever flere hatefulle ytringer, ærekrenkelser og oppfordring til voldshandlinger. Mange mennesker, særlig kvinner og personer med flerkulturell bakgrunn som deltar i offentligheten er særlig utsatt for dette. Det er avgjørende for det offentlige ordskiftet, at slik atferd blir anmeldt og straffeforfulgt. Derfor mener AUF at oppfølgingen av straffelovens paragraf om hatefulle ytringer bør styrkes.

AUF vil:

  • Øke strafferammen for hatefulle ytringer og hatkriminalitet
  • Gjøre sosiale medie-selskaper ansvarlig for ytringer på deres plattformer, og gjøre det mulig å bøtelegge selskapene når ulovlige ytringer ikke fjernes
Bli medlem i AUF