Yrkesfag - AUF

Yrkesfag

Frafallet er størst på yrkesfagene, og spesielt blant gutter. Det forteller oss at vi i større grad må tilrettelegge for elever som ønsker å satse på praktiske fag. AUF likestiller gode evner med hendene med kloke hoder, og det må skolen også gjøre.

I framtida er vi avhengige av gode fagarbeidere, og da kan vi ikke stå og se på at så mange faller fra disse utdanningene. Ungdom må få teste ut ulike yrker tidlig, slik at de har mulighet til å finne ut hva de ønsker å jobbe med. De må videre kjenne igjen relevansen for arbeidslivet i utdanningsløpet sitt. Det innebærer også en storsatsing på å sikre alle som ønsker det læreplass.

AUF ønsker fleksible opplæringstilbud i videregående skole, som for eksempel tilbudet innen tekniske og allmenne fag (TAF). Opplæringen på TAF skjer i samarbeid mellom den videregående skolen og lokalt næringsliv. Etter fire år oppnår eleven dobbel kvalifikasjon, både fagbrev og studiekompetanse. Den teoretiske opplæringen får eleven ved en av TAF-skolene, og den praktiske opplæringen får man ved en av samarbeidsbedriftene i TAF-ordningen.

AUF vil:

 • Redusere mengden teori i det enkelte yrkesfag til fordel for mer praktisk arbeid
 • Gjøre opplæringen i ungdomsskolen mer praktisk og variert, slik at alle elever får økt motivasjon og større læringsutbytte
 • Innføre flere nye valgfag i ungdomsskolen, og kvalitetssikre det faglige utbyttet en får av disse, slik at elevene i større grad får følge egne faglige interesser og får mulighet til å tilegne seg kunnskap på mer praktiske måter
 • At elevene får større muligheter til utplassering i arbeidslivet
 • Videreutvikle arbeidslivsfaget, slik at elevene er bedre rustet til å velge utdanningsprogram på videregående skole
 • Rette yrkesfag mer mot hva arbeidslivet etterspør gjennom å innføre mer arbeidspraksis og trekke private bedrifter inn i undervisninga før læretida
 • Bidra til mer innovasjon, kreativitet og nytenking blant elevene, blant annet gjennom økt satsing på elev-, ungdoms- og studentbedrifter gjennom kompetansemålene
 • Øke gjennomføringsprosenten i videregående opplæring og øke læringsutbyttet gjennom en mer praktisk, variert og relevant opplæring i alle fag
 • Gjøre fellesfag og programfag på yrkesfaglige linjer mer praktiske og yrkesrettede
 • Innføre nye muligheter i opplæringsløpene slik at det blir mulig å veksle mellom skole og praksis gjennom hele opplæringen
 • Bidra til et krafttak for flere læreplasser, gjennom at det offentlige tallfester offensive målsettinger for antall lærlinger de skal ta inn
 • Gi elever som ikke får ordinær læreplass muligheten til å fullføre sin utdanning gjennom å tilby toårig praksisbasert opplæring i skole med mål om fagbrev
 • Utvikle alternative modeller til dagens ordning med to år i skole og to år som lærling, slik at eleven tidligere kommer i kontakt med arbeidslivet
 • Utvide TAF-ordningen til alle fylker og linjer der det er lokalt hensiktsmessig
 • Det offentlige må stille krav om at det er aktive lærlinger ved anbud, og at dette blir kontrollert
 • Opprette læreplaner i fellesfagene skreddersydd for hver enkelt yrkesfaglinje
 • Pålegge alle offentlige aktører, kommuner og virksomheter å fastsette klare og forpliktende mål for antall læreplasser i deres regi slik at alle får gjennomført utdanninga si, og samfunnet får nok kvalifisert arbeidskraft
 • Videreutvikle ordningen med opplæringskontor for å gi bedre oppfølging av både lærlinger og lærebedrifter
 • Utdanne hele mennesker i et skolesystem som fremmer kritisk og selvstendig tenkning
 • Etablere veier fra høyere utdanning til yrkesfaglig utdanning
 • Det skal opprettes flere YSK-linjer
 • Bruke vekslingsmodellen og andre alternative utdanningsveier i yrkesfagene
 • Gjøre det lettere å bytte fra studiespesialiserende til yrkesfag
 • Lovfeste rett til læreplass for alle kvalifiserte elever
 • At det offentlige skal stille krav om aktive lærlinger i bedriftene ved anbud
 • At lærlingtilskuddet skal økes, slik at det lønner seg å ta inn lærlinger
 • Gjøre det attraktivt for næringsliv og bedrifter å ta inn lærlinger
 • Gjøre det attraktivt for bedrifter å være medlem i opplæringskontorer gjennom lærlingtilskudd
 • Gi elever som ikke får ordinær lærlingeplass muligheten til å ta fagbrev gjennom toårig praksisbasert opplæring i skolen
Bli medlem i AUF