Våpenhandel

Internasjonal våpenhandel har vært preget av store forskjeller i lands regelverk for eksport. I en verden hvor det stadig blir lettere å handle på tvers av landegrenser er det på høy tid at man også har et felles internasjonalt regelverk for eksport og salg av strategiske varer. AUF mener Norge skal være en pådriver for å få på plass en internasjonal traktat for salg av strategiske varer.

Selv om AUFs endelige mål er å avvikle våpenindustrien i Norge, er det også viktig å komme med endringer av dagens regelverk. Dagens regelverk for eksport av strategiske varer bygger på to grunnleggende hovedprinsipper. Norske forsvarsvarer skal kun benyttes til forsvar og ikke angrep, og at man skal alltid ta hensyn til menneskerettighetssituasjonen i landet man selger til. Norge har i dag et av verdens strengeste regelverk for eksport av strategiske varer. Allikevel er regelverket ikke er tydelig nok og prinsippene ofte blir brutt. Det finnes mange eksempler på at Norge selger varer til land som daglig bryter menneskerettigheter. AUF vil derfor tette smutthullene som finnes, for å kunne ha en våpenproduksjon man kan leve med.

AUF vil:

  • At Norge skal gå foran for å få på plass en internasjonal traktat om våpeneksport.
  • At Norge skal jobbe for at hensynet til menneskerettigheter og sivilbefolkningen skal være førende for all handel med strategiske varer.
  • At strategiske varer ikke skal selges til nære allierte utenfor NATO-land som direkte eller indirekte støtter parter væpnede konflikter.
  • At all eksport av strategiske varer til autoritære regimer og land hvor grunnleggende menneskerettigheter utfordres, må stanses.
  • At sluttbrukererklæring skal kreves ved all eksport av strategiske varer, også av NATO-land og nære allierte.
  • At Norge ikke skal selge strategiske varer til land som har stor sannsynlighet for å havne i væpnet konflikt og menneskerettighetssituasjonen i mottakerlandet skal ha en avgjørende rolle i lisensvurderingene.
  • At norskeide datterselskap hvor man er har mer enn 50% av aksjene eller er majoritetsaksjonær, skal omfattes av norsk regelverk.
  • At Norge skal bruke eiermakt til å begrense internasjonal spredning av norskutviklet våpenteknologi til andre land og selskap hvor Norge ikke er majoritetseier.

Vil du lese mer om AUFs politikk på våpenhandel, kan du finne dette på side 45 i AUFs internasjonale program, vedtatt på landsmøtet i 2016.