Vann- og sanitærtjenester

Tilgang til grunnleggende vann og sanitærtjenester er en menneskerettighet, og forutsetningen for et godt liv og en god helse. Over en million mennesker er hver dag på leting etter vann og må samle sitt daglige forbruk der de kan finne det. 1,8 milliarder mennesker drikker skittent vann hver dag. 30% av verdens befolkning mangler et skikkelig sted å gå på do. Millioner av kvinner bruker flere timer hver dag på å skaffe vann til seg selv, familien og husholdningen, og ofte går dette på bekostning av ellers deltakelse i arbeidslivet, på skolen, i demokratiet og samfunnet for øvrig. Mangel på vann og sanitærtjenester har store sivile konsekvenser som fører til at millioner av mennesker lever i uhelse og ufrihet. Forurenset vann dreper om lag 6000 mennesker hver eneste dag, hvor de fleste er barn under fem år.

FNs bærekraftsmål 6 sier at vi innen 2030 skal sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Tilgang på vann og trygge sanitærforhold er også avgjørende for en rekke andre bærekraftsmål, som redusert ulikhet, god utdanning, likestilling og fredelige samfunn. AUF mener Norge må ta en større rolle for å sette dette på agendaen i internasjonale fora.

Globalt har øremerket bistand som går direkte til vann og sanitær sunket med 21% siden 2012. Dagens bistandsnivå er langt fra tilstrekkelig dersom man skal komme i nærheten av å møte FNs bærekraftsmål. Så mange som 85% av de som lever uten tilgang på rent vann og tilstrekkelige sanitærtjenester lever i Afrika sør for Sahara og i den sørlige delen av Asia. Til tross for en tydelig konsentrasjon av befolkningen rammet av denne krisen, mottar disse regionene mindre enn halvparten av den samlede internasjonale bistandspotten til vann og sanitær. Det finnes nok vann til alle, men vannet er økonomisk, sosialt og geografisk urettferdig fordelt.

AUF mener at ambisjonsnivået og innsatsen for å nå bærekraftsmålet for vann og sanitær må styrkes betraktelig. At bistand i større grad fokuserer på vann og sanitærtjenester vil skape ringvirkninger som kan være med på å løse andre samfunnsutfordringer. Effekten av at norsk bistand satser mer på vann -og sanitærtjenester vil i tillegg gjøre bistanden som går til utdanning mer effektiv. AUF mener at norsk bistand bør satse mer på offentlig utbygging av vann– og kloakksystemer og sanitærtjenester, særlig i urbane strøk. Kompetanseheving hos lokale myndigheter og mer bistand rettet mot vann- og sanitærtjenester er helt nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål.

AUF vil:

 • Styrke arbeidet med bærekraftsmål 6 internasjonalt, og jobbe for økt oppmerksomhet rundt viktigheten av gode nok vann- og sanitærforhold for jenter og kvinner, særlig i forbindelse med menstruasjon, svangerskap og fødsel
 • Jobbe for at mensen blir en naturlig del av bistands- og utviklingsdiskursen i Norge og internasjonalt
 • Ha jevnlig dialog med mottakerland av norsk bilateral bistand om status på tilgang til sanitære tjenester, og synliggjøre den glemte krisen ved å sette toalett-tilgang på agendaen i relevante internasjonale fora og i samtaler med giverland
 • At Norge skal opprette et internasjonalt fond som satser på utbygging av vann, kloakk- og sanitærtjenester, hvor målet skal være tilstrekkelig tilgang til rent vann og sanitærtjenester for alle
 • At norsk bistand bør øke støtten og øremerke midler til offentlig utbygging av vann- og kloakksystemer og sanitærtjenester, særlig i urbane strøk. Slike bistandsprosjekter bør lages etter modellen til Skatt for utvikling, der kompetanseoverføring står sentralt
 • At Oljefondet skal sørge for at selskapene de investerer i følger internasjonale miljø- og klimastandarder. I tilfeller hvor bedrifter oljefondet har investert i begår miljøkriminalitet, må dette bli fulgt opp med mer aktivt eierskap
 • Styrke åpenheten rundt og implementeringen av Oljefondets forventningsdokument på vann, og innføre et uttrekkskriterie basert på vannforbruk
 • Innføre merking av importerte varers vannavtrykk
 • At norske myndigheter skal forsikre seg om at privatisering av vannressurser ikke er et premiss for at land skal motta bistand, bilateral bistand eller gjeldssletting
 • At Norge skal jobbe for innføring av hjemfallsrett på naturressurser, slik at eierskapet til naturressurser etter en gitt tidsperiode faller tilbake til folket
 • At alle norske bistandsprosjekter som omhandler vann og sanitærtjenester skal inkludere lokale fremtidige brukere av prosjekter, hvor særlig kvinner er representert