Utenlandskabler

Nye, mer effektive måter å lagre energi på er viktig for at ren energi ikke skal gå til spille. Ved at flere land har et sammenbundet strømnett kan man redusere behovet for fossil energi, ved at land med ulikt klima har energioverskudd på forskjellige tidspunkt. AUF mener at lave strømpriser er et viktig konkurransefortrinn for norsk industri og at man må ivareta dette fortrinnet i byggingen av planlagte utenlandskabler. AUF ønsker ikke å bygge flere utenlandskabler enn de som er planlagt.

AUF ønsker å utrede muligheten for at energi til ulik bruk kan prisdifferensieres, slik at industrien kan få mer konkurransedyktige forhold og miljøfiendtlig energibruk blir dyrere. Norge er en del av det europeiske energimarkedet. Dette er et samarbeid AUF mener både Norge og Europa er tjent med. Utveksling av fornybar energi mellom europeiske land er med på å kutte klimagassutslipp, og er viktig i arbeidet med å nå klimamålene Europa har satt seg. Samtidig mener AUF at Norge må jobbe for at det europeiske energimarkedet på sikt kun skal inneholde fornybar energi.

Andre former for energilagring som pumpekraftverk, svinghjul og komprimert luft er viktige måter å lagre energi som alle kan benyttes i forskjellige sammenhenger. Energilagring og transport er avhengig av å ha en grønn tråd gjennomgående i satsingen. Bare med å satse på alle metodene kan man bygge et fleksibelt system for kraftdistribuering som legger grunnlaget for fornybarsamfunnet i hele verden.

AUF vil:

  • Ha et sterkt offentlig eierskap av kraft og strømnett
  • Fullføre byggingen av planlagte mellomlandsforbindelser, men ikke planlegge eller bygge ut nye forbindelser
  • Bygge ut strømnettet
  • Utrede muligheten for å prisdifferensiere energibruk til ulike formål
  • At Norge skal jobbe for at det europeiske energimarkedet på sikt kun skal inneholde fornybar energi
  • At Norge skal gå i spissen for å opprette et internasjonalt forskningsfond for storskala lagring av energi
  • Investere i forskning på og utvikling av energilagringsmetoder
  • Investere i forskning på superledere
  • At utbygging av infrastruktur må støtte oppunder klimamål og løsninger – derigjennom produksjon og distribusjon av fornybar energi
  • Si nei til EUs tredje energimarkedspakke (ACER-saken)