Utdanning for fremtiden - AUF

Utdanning for fremtiden

Grunnmuren i velferdssamfunnet, er arbeid. Lav arbeidsløshet er nøkkelen til Norges suksess som velferdsstat, og nøkkelen til arbeid, er utdanning. Samfunnets behov for ufaglært arbeidskraft går stadig nedover. Ungdom som ikke fullfører videregående, har hyppigere bruk for ytelser fra staten senere i livet. Derfor er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere store summer for at flere skal fullføre og bestå videregående. I et velferdsperspektiv er derfor kampen mot frafall i videregående, avgjørende.

 

Det høye frafallet vitner om at dagens videregående skole ikke er tilpasset det store mangfoldet av elever som går på videregående. AUF ønsker derfor å gjøre den videregående skolen mer fleksibel, variert og praksistrettet. AUF ønsker blant annet tiltak som ekstraoppfølging, flere veier til godkjent sluttkompetanse, samt sommerskole. Smidige overganger gjennom hele utdanningsløpet er også viktig. Det må forebygges for å begrense antall feilvalg, men samtidig gjøre terskelen lav for å rette opp feilvalg i etterkant. Derfor må vi sørge for at elever gjør opplyste valg, gjennom en god rådgivningstjeneste og muligheter til å teste ulike yrker og utdanningsprogrammer. Slik øker vi elevenes motivasjon og læringsutbytte.

I dag har ungdom større sjanse for å fullføre videregående dersom foreldrene har høy utdanning og inntekt, enn hvis foreldrene har lav utdanning og inntekt. Det kan ikke AUF akseptere.

 

AUF vil:

 • Ta prosjektet NyGIV over i en ny fase – NyGIV2 – som fortsetter satsingen på å få ned frafallet gjennom nye tiltak som bidrar til at flere fullfører og består
 • Sikre tilpasset opplæring, med ekstraoppfølging for elever med særlige utfordringer i enkelte fag
 • Ta i bruk vekslingsmodeller på videregående skole for å sikre mer tilpassa løp for den enkelte elev/lærling
 • Innføre utvidet mulighet til ploging av fag, det vil si ha færre fag samtidig med mulighet for å gjøre seg ferdig med faget i løpet av et halvt skoleår
 • Opprette flere veier til godkjent sluttkompetanse, deriblant utvide muligheten til opplæring i bedrift og anerkjenne grunnkompetanse
 • Gjennomgå alle utdanningsløp som fører til yrkeskompetanse, og vurdere om flere av disse kan innrettes med læretid og fagprøve.
 • Innføre en ordning med at elever med godkjent fagbrev gis muligheter til å gå videre til høyere utdanning, ved at de regnes som generelt studieforberedte. Det skal legges til rette for nødvendige forkurs, etter modell fra Y-veien.
 • Stille kompetansekrav til de som skal jobbe med sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning
 • Utvikle en norm for antall ansatte rådgivere i skolen
 • Styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen vesentlig for å gi elevene bedre kunnskap og forutsetninger for videre utdanningsvalg
 • Sørge for at rådgivere på videregående skoler har god kjennskap til alle studieveier innen høyere utdanning, som skal bidra til opplyste valg, som videre kan bidra til å få ned frafallet i høyere utdanning
 • Tilby sommerskole i fag som eleven ikke har bestått, slik at eleven får en mulighet til å bestå før neste skoleår begynner og dermed sikre de opptak
 • At elever som ikke består et fag likevel skal få opptak til neste skoleår
 • Opplæringsretten mellom 21 og 25 står i veien for å gi ungdom den nødvendige kompetansen til å delta i arbeidslivet. Dette hinderet må fjernes
 • Erstatte utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon i videregående opplæring med mediefagfordypning på Studiespesialisering og nye yrkesfaglige studieprogram under Design og håndverk
 • Sikre at utstyrssituasjonen og faglig innhold for elever og lærlinger til enhver tid er oppdatert, både faglig og utstyrsmessig
 • At alle videregående skoler skal pålegges å tilby minst én forberedelsesdag med faglærer før eksamen i alle fag, ikke bare i et utvalg fag slik det er i dag.
Bli medlem i AUF