Urfolk

For AUF er det viktig å ivareta urfolk og nasjonale minoriteter samt å ivareta forpliktelsen i FNs erklæring for urfolks rettigheter som fastsetter deres rett til kultur, identitet, språk, arbeid, helse, utdanning med mer. AUF ønsker at alle urfolk og nasjonale minoriteter i Norge skal være inkludert og ha gode rammer for sin kultur. Norge må fortsette arbeidet med å styrke rettighetene for urfolk og nasjonale minoriteter. Fornorskningen som foregikk fra tidlig 1700-tall og fram til moderne tid har hatt konsekvenser for samisk identitet, språk og kultur som er så store at det ifølge forskere vil ta over hundre år med dagens bevilgninger til Sametinget og samiske formål før det offentlige har brukt like mye på samisk kultur som de beløpene som ble brukt på å utslette den.

AUF vil:

  • At Norge fortsetter arbeidet med å styrke rettighetene for urfolk og nasjonale minoriteter
  • At den samiske urbefolkningens interesser blir ivaretatt i samfunssutvikling, også der de står i konflikt med næringslivet