Universell utforming

At Norge har sluttet seg til FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne betyr også at alle kulturelle, sosiale og fysiske tilbud skal være tilgjengelige for personer med bevegelseshemninge. Universell utforming og tilrettelegging bidrar til økt tilgjengelighet. Universell utforming skal ikke bare være gjeldende på alle arbeidsplasser, men i hele samfunnet. I et inkluderende arbeidsliv vil arbeidstakerne kunne være seg selv og sikret mot diskriminering. For å sørge for at kulturen og rutinene på arbeidsplassen er inkluderende for alle, må arbeidsgiver ta bevisste grep for å sikre diskrimineringsvern.

For mange utgjør også arbeidsplassen den viktigste sosiale arenaen, og er derfor også viktig for både psykisk helse og for menneskers selvfølelse. AUF mener derfor at flest mulig skal kunne stå i arbeidslivet, og at alle må ha mulighet til å delta på lik linje under like vilkår. Inkludering og arbeid mot diskriminering skal være et overordnet mål for alle virksomheter. Ved ulike former for tilrettelegging tilpasset ulike behov, vil flere kunne bidra med sin kompetanse og arbeidskraft.

Det har blitt gjort mye bra for den generelle tilgjengeligheten de siste årene gjennom satsingen på universell utforming. Likevel ser man at det fremdeles gjenstår mye, spesielt innen transport. I NTP for 2018-2029 er universell utforming redusert fra et hovedmål til et delmål. Kun et fåtall av norske togstasjoner er universelt utformet og bare rundt 30% av dem er tilgjengelige. Retten til fri bevegelse for alle kan ikke nedprioriteres og det må settes en endelig frist for universell utforming av kollektivtransporten i Norge.

AUF vil:

  • At alle offentlige virksomheter skal ha mangfolds- og inkluderingsplaner
  • At funksjonsassistanse i arbeid må bli en lovfestet rettighet og ha overslagsbevilgning
  • At de som har behov for det skal sikres transport til og fra arbeid
  • At det skal utarbeides en sysselsettingsplan for å få flere funksjonshemmede ut i arbeid
  • At det skal tas i bruk sterkere virkemidler for å nå målsettingen om at 5% av ansatte i offentlig sektor skal være personer med redusert funksjonsevne