Ungdomsråd

Ungdomsråd er en arena der barn og unge kan engasjere seg og uttrykke sine meninger, uavhengig av politisk ståsted. AUF mener det er viktig å kanalisere de unges engasjement til noe større, slik at det kan komme til uttrykk. AUF mener barn og ungdom skal ha en arena å spille sitt politiske engasjement på og vil derfor lovfeste organ for barne- og ungdomspåvirkning i kommuner og fylker. Det er viktig at rådene sikres demokratisk forankring, blant annet gjennom valg fra skolene.

AUF vil:

  • Lovfeste organ for barne- og ungdomspåvirkning.
  • Gi organene representasjon i kommunestyrene med tale- og forslagsrett.
  • At det avsettes tid og ressurser i kommuneadministrasjonen til å følge opp ungdomsråd o.l.
  • At det avsettes midler som ungdomsorganene selv forvalter.
  • Ha barn og unges kommunestyre i alle kommuner.