Ungdomshelse - AUF

Ungdomshelse

Tilgang til kunnskap, informasjon og undervisning om seksualitet og seksuell helse er grunnleggende for å gi mennesker mestringskompetanse og kontroll over sin egen seksuelle og reproduktive helse. Det er derfor viktig at det offentlige går foran for å sørge for at alder, sosioøkonomiske faktorer og sosiale forhold aldri hindrer mennesker i å få tilgang på god og riktig kunnskap, informasjon om deres rettigheter og tilgang på helsetjenester som ivaretar deres fysiske, psykiske og seksuelle helse. Kvalifisert helsepersonell skal alltid være lett tilgjengelig for alle, spesielt for utsatte grupper som ungdom.

AUF vil:

 • Øke tilskuddsordningen for seksuell helse
 • Utvide helsestasjonstjenester til å inkludere de opp til 25 år
 • Utvide forskrivningsretten til helsesykepleiere og jordmødre til at de kan veilede om og skrive ut prevensjon for de under 16 år
 • Gi alle opp til 25 år tilbud om gratis selvbestemt prevensjonsmiddel
 • At alle kvinner opp til 25 år skal ha tilgang til gratis nødprevensjon hos skolehelsetjenesten eller helsestasjon
 • At helsestasjon og skolehelsetjenestene skal utformes som “one stop-shop” med tilbud om alle prevensjonsmetoder og smittesjekk for alle seksuelt overførbare infeksjoner
 • Innføre e-helsetjeneste, hvor lokalt helsepersonell er kontaktpersoner
 • At flerfaglig helseteam skal være tilgjengelig for alle elever på grunnskolen og videregående skoler
 • Gi alle unge opp til 25 år tilgang til gratis medisin for behandling av alle seksuelt overførbare sykdommer
 • Gjøre bind og tamponger kostnadsfritt tilgjengelig på skoler, helsestasjoner og hod fastlege
 • Gi ut menskopp kostnadsfritt hos skolehelsetjeneste, helsestasjon og fastlege
 • At alle videregående skoler skal ha tilgjengelig prøvetakingsutstyr for kjønnssykdommer og et sted disse prøvene kan leveres for analyse
 • Øke informasjonsflyten om psykologtilbud, innleggelser og rettigheter på grunnskolen og videregående skole
 • Sikre et ettervern for unge, slik at hvis man kommer inn under psykisk helsevern for barn og unge innen fylte 18 år, skal man få hjelp der inntil fylte 25 år
 • At behandling i offentlig psykisk helsevern skal være uten egenandel for unge opp til 25 år
Bli medlem i AUF