Transport og Infrastruktur

AUF vil bygge landet for fremtiden. Fremtiden er grønn, energieffektiv og fornybar. Derfor vil AUF sette i gang en omfattende lyntogutbygging i Norge, som knytter sammen de største byene, samt Gøteborg og Stockholm. Dette vil kunne bidra til å redusere klimagassutslipp fra veitrafikken ved å flytte godstrafikken over på jernbanen. AUF vil også se på finansieringsmodellen innen jernbaneutbygging i Norge for å sikre en mer effektiv bygging av bane i Norge, samtidig som vi sikrer sysselsetting ved store byggeprosjekter.

Det er avgjørende at dagens transport går over til å benytte seg av fornybar energi og krever at all kollektivtrafikk innen 2025 skal benytte seg av null- eller lavutslippsteknologi, klimanøytralt drivstoff eller elektrifiseres.

AUF vil:

 • Bygge lyntogstrekninger som kobler de største byene i Norge, i tillegg til Stockholm og Gøteborg
 • Utrede ulike alternativ for tog til Nord-Norge, og realisere strekningene som gir samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster
 • Ha en ny og mer effektiv finansieringsmodell for utbygging av jernbane i Norge og sette i gang elektrifisering av hele det norske jernbanenettet
 • Oppgradere norske tunneller der det er samfunnsøkonomisk gunstig
 • At norsk jernbane skal være offentlig eid
 • Ha et offentlig togtilbud over hele landet slik at man sikrer god tilgjengelighet i hele landet
 • Jobbe for et helhetlig togtilbud fremfor fragmentering av det norske jernbanenettet
 • Intensivere arbeidet med å få godstransport over på sjø og bane for å avlaste investeringer i veinettet
 • Godsterminaler som avlaster veinettet må prioriteres bygd
 • At det opprettes en nasjonal støtteordning for elektrifisering av offentlig transport.
 • Forby salg av nye fossildrevne transportmidler innen 2025.
 • At staten skal ta opp mot 80 % av utbyggingskostnadene i kollektivprosjekter der den samfunnsøkonomiske gevinsten er stor.
 • At kollektivtrafikken i 2025 som hovedregel benytter null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff.
 • Ha en elektrifisering av alle jernbanestrekninger i Norge.
 • Ha fullskala bioraffineri i Norge, slik at det også produseres biodrivstoff i Norge basert på skog.

For mer informasjon, se AUFs Arbeidslivsprogram 2016,  uttalelser vedtatt på AUFLM16 og Klima- og miljøprogrammet fra 2014.