TISA - AUF

TISA

Full åpenhet og krav om selvstyre, nei til TISA

TISA (Trade in services agreement) er en såkalt PTA (Preferential trade agreement) mellom et knippe land som skal fremme handel med tjenester. Norge har hatt som offisiell politikk å fremforhandle handelsavtaler innenfor WTO-systemet. Med en åpen økonomi som den norske, er det viktig for fremtidig økonomisk vekst og arbeidsplasser at vi bevarer konkurransekraft og adgang til internasjonale markeder. AUF har likevel ingen tro en uregulert markedsøkonomi.

Den eldre WTO-avtalen GATS skulle oppheve strenge lovgivninger rundt privatisering av tjenestenæringene, men en del utviklingsland satte foten ned mot privatiseringen det førte med seg. Med dette som grunnlag driver Norge og 50 andre land å forhandler frem TISA-avtalen utenfor WTO. AUF mener det er en utfordring at disse til sammen utgjør 70% av verdenshandelen, som videre har ekskludert betydningsfulle parter som trenger innpass og å løftes inn i verdenshandelen.

AUF mener at Norge ikke skal inngå handels- eller markedsavtaler som forplikter endringer av sektorer som er beskyttet fra konkurranse. Dette fordi vi mener at demokratisk prosesser ikke skal ofres på frihandelens alter. Vi har valgt å utføre viktige samfunnsoppgaver i fellesskap. Videre krever AUF at spørsmål om organisering av offentlig sektor, konkurranseutsetting, privatisering eller utforming av velferdsordninger skal anses som et nasjonalt anliggende i disse forhandlingene. Allikevel fremforhandles det akkurat nå en stor handelsavtale som i stor grad vil presse frem privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, uten at offentligheten får innsyn i prosessen.

Den informasjon som er tilgjengelig for offentligheten peker mot at TISA- avtalen vil føre til at multinasjonale selskaper kan angripe enhver regulering som gjelder tjenesten de tilbyr. Videre er det av betydning at endringene vil være irreversible så lenge avtalen gjelder. Det betyr i praksis at det vil være umulig for at folkevalgte organer å omgjøre privatiseringer.

AUF mener at:

  • Norge skal ikke inngå handels- eller markedsavtaler som forplikter endringer av sektorer som til nå har vært beskyttet fra konkurranse, eller som bidrar til ytterligere privatisering av sentrale offentlige oppgaver
  • Norge skal være pådriver for å fremme rettferdig handel mellom alle land, fremfor PTA
  • Det bør være full åpenhet rundt forhandlingene om TISA
  • At Norge stanser forhandlingene om TISA-avtalen inntil de eventuelt flyttes tilbake til WTO
  • Vi ikke skal akseptere noen liberalisering som svekker faglige rettigheter, miljøstandarder og forbrukerrettigheter
  • Vi ikke skal akseptere noen klausuler som binder opp framtidige folkevalgte organer.
Bli medlem i AUF