Sykelønn

Sykelønnsordningen er en viktig del av sikkerhetsnettet i Norge. AUF ønsker ikke at noen skal bli straffet for å være syk, og ønsker fortsatt full lønn under sykdom for å sikre den enkeltes frihet og trygghet.

 

Langtidsfraværet er en større utfordring for arbeidslivet enn hva korttidsfravær er. Innføring av karensdager vil derfor ikke løse den utfordringen. AUF mener det er en foreldet ordning som ikke vil møte morgendagens utfordringer på en god måte. Det er helt normalt å være syk i kortere perioder, og de som rammes skal ikke måtte stå i en situasjon hvor man ikke kan ta seg råd til å være syk.

 

For å sikre riktig og rettferdig behandling av folk, må det sikres god kompetanse hos helsepersonale som kan gi sykemelding. AUF mener det må gjennomføres kurs for alle dette gjelder. Sykdom og skader er ulike hos forskjellige mennesker.  Ulikhetene må tas hensyn til lokalt.

AUF vil ikke ha en byråkratisering av helsevesenet, og vil at leger og andre i helsevesenet skal bruke tiden sin på behandling av pasienter og ikke utfylling av skjemaer. AUF er derfor motstander av flere skjemaer, standardiserte sykemeldinger og doble sykemeldinger.

 

AUF vil:

  • Forsvare sykelønnsordningen og ikke akseptere innskrenkinger i ordningen
  • Ha større bruk av gradert sykemelding
  • Styrke ordninger som bidrar til å få ned sykefraværet og hindrer at mennesker faller ut av arbeidslivet over lengre tid
  • Ikke åpne for å innføre karensdager ved sykdom
  • At alle fastleger skal gjennomføre obligatorisk kurs i sykemeldingspraksis for å få beholde sin lisens
  • At psykologer skal kunne gi sykemeldinger knyttet til psykiske lidelser