Studentboliger

En stor del av studenters inntekter låses opp i bokostnader. Studentboliger skal være et virkemiddel for å kjøle ned leiemarkedet, og gi rimelige boliger til studenter som ønsker det. AUF ønsker en studentboligdekningsgrad på 25 prosent. For å nå denne dekningsgraden er det nødvendig at det kommer store bevilgninger til utbygging av studentboliger de neste årene. Storbyene må i framtidige runder prioriteres, da dette er områder hvor presset er størst.

 

I dag er det Studentsamskipnadene som står for utbygging av studentboliger, og overskuddet brukes til studentvelferd. Dette er positivt, og AUF ønsker at studentsamskipnadene også i framtiden skal være ansvarlige for studentboliger.

 

AUF vil:

  • Bygge 5.000 studentboliger i året fram til målet om en dekningsgrad på 25 prosent er nådd. Målet om dekningsgrad må tilpasses i byer der det er en stor andel studenter
  • Definere studentboliger som et eget arealformål i Plan- og bygningsloven
  • Øke kostnadsrammen for å kompensere for generell pris- og kostnadsutvikling
  • Øke tilskuddsandelen til 50 prosent av kostnadsrammen for å gjøre studentboligene til et rimeligere alternativ enn det private markedet
  • Øke kostnadsrammen for studentboliger som bygges etter krav om tilgjengelighet i byggeteknisk forskrift (Tek 10)
  • Ha statlig tilskudd til generelt vedlikehold av studentboliger
  • Gi en større andel av tildeling til de store byene
  • At studentsamskipnader også i framtiden skal være ansvarlig for utbygging