Europas grønne batteri

Skal tanken om Norge som et grønt batteri for Europa være realistisk, må kraftnettet være tilstrekkelig. Et godt utbygget kraftnett er avgjørende for  også å kunne bygge ut våre fornybare ressurser. Derfor står  klimaperspektivet sterkt også i kraftnettpolitikken.

 

Norge må ha en forutsigbar og langsiktig kraftnettpolitikk. Dagens investeringsetterslep må tas igjen. Allerede stanses og forsinkes utbygging av fornybar energi på grunn av manglende nettforbindelser i Norge. Det er likevel ikke nok å bare bygge ut disse, kvaliteten må også være god nok. AUF er opptatt av at det skal være forsyningstrygghet for alle husstander.  Derfor må vi oppruste strømnettet der det trengs.

 

Mellomlandsforbindelser må være en viktig del av kraftnettpolitikken. Disse lar land, f.eks. Norge og Sverige, ha et felles kraftmarked over landegrensene. Utbygging av slike kabler sikrer kraft i begge land. Jo flere forskjellige kilder kraften kommer fra jo mer stabil vil kraftproduksjonen være.  Dette er avgjørende fordi landene har ulikt klima, og dermed har kraftoverskudd til ulike tider. AUF mener at man må satse på å bygge flere mellomlandsforbindelser, og de må komme fort slik at det utkonkurrerer gassledningene til Europa, og at norsk kraft blir en del av Europas energiframtid. Planlagte forbindelser må også fullføres. Det er et stort potensial for mer effektive kraftledninger som sørger for mindre energitap under transporten. AUF mener det er en økonomisk og klimavennlig investering å oppgradere nettet.

 

AUF mener det norske strømforbruket kan prises annerledes. I dag er det ingen differanse i pris ut ifra hva man benytter energien til. AUF ønsker derfor at man skal utrede muligheten for at strøm til luksusbehov skal være dyrere enn strøm til primærbehov.