Statens pensjonsfond utland (SPU) - AUF

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Verdens største statlige investeringsfond medfører et enormt ansvar. AUF mener at det bør stilles langt strengere krav til hvordan oljefondet forholder seg til selskaper som opptrer skattemessig uetisk. I kjølvannet av avsløringer som for eksempel «Panama- og Paradise papers» har det vært en positiv utvikling, blant annet ved at SPU nå eksplisitt sier at de forventer høy skattemoral av selskapene de investerer i. Likevel har vi fremdeles aldri sett at fondet trekker seg ut av et selskap på bakgrunn av uetisk skatteatferd.

Oljefondets etiske retningslinjer åpner for adferdsbasert utelukkelse av selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, eller for alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. Disse retningslinjene har tilsynelatende aldri blitt anvendt mot våpenselskaper.

AUF mener:

  • At oljefondet må sette høy skattemoral høyere på agendaen ved å trekke seg ut av selskaper som opererer i skatteparadis, eller på andre måter bidrar til ulovlig kapitalflukt
  • Oljefondet skal ikke investere i selskap som i senere ledd bryter oljefondet sine egne etiske retningslinjer
  • Stortinget skal gjennomgå de etiske retningslinjene til oljefondet med et bevisst mål om å gjøre de strengere, de skal i tillegg håndheves strengere
  • Stortinget må be om en utredning av de etiske retningslinjene til oljefondet, for å vurdere hvordan utelukkelseskriteriene bør styrkes og/eller tolkes for våpenindustrien
  • Stortinget må endre de etiske retningslinjene, og gå inn for produktbasert utelukkelse av våpenprodusenter
Bli medlem i AUF