Sosial kontroll

Negativ sosial kontroll defineres som ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov. Både det å ikke få lov til å være med venner på fritiden til at en ikke får bestemme hvem en skal gifte seg med er eksempler på negativ sosial kontroll. Det er viktig å poengtere at negativ sosial kontroll rammer alle kjønn, alle aldre og alle etniske grupper.

Kollektivorienterte familier er ikke et innvandrerfenomen, og desto viktigere er det for AUF at de overordna løsningene handler om å sikre og styrke de universelle ordningene. Det betyr at ordningene og institusjonene, spesielt i primærtjenestene, blir reelt inkluderende, mangfoldstilpasset og likeverdige. Skolens demokratiske samfunnsoppdrag er underkommunisert i den norske utdanningsdiskursen, til tross for at mange av løsningene og nøkkelpersonene for å forebygge og hjelpe til ved tilfeller av negativ sosial kontroll finnes i skolen. Mangfolds- og flerkulturell kompetanse må sikres alle ansatte i skolen, og når eksisterende og nye yrkesgrupper innføres i skolen.

Det er skrevet i FNs bærekraftsmål at vi innen 2030 skal få slutt på barneekteskap. Det er problematisk at mange barn i dag oppleves å giftes bort ofte mot deres vilje. Derfor ønsker AUF å forby barneekteskap. For AUF er det også et grunnleggende prinsipp at alle ekteskap skal inngås frivillig, derfor ønsker vi å forby arrangert ekteskap og tvangsekteskap i Norge.

AUF vil:

  • At alle fylker skal ha tverrfaglige team hvor samtlige teammedlemmer har minoritetskompetanse innenfor deres fagfelt. Dette teamet skal være tilgjengelig for alle kommuner innad fylket
  • Styrke flerkulturell og integreringsfaglig kunnskap blant alle ansatte i skolen
  • At de ansatte i skolen må ha kompetanse til å vite hvilke varselsignaler de skal se etter, og de trenger trygghet til å handle
  • Styrke minoritets-rådgivningstjenesten ved å inkorporere tjenesten i Kunnskapsdepartementet
  • At helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal få økt mangfolds- og flerkulturell kompetanse for å ha kompetanse til å identifisere og håndtere negativ sosial kontroll
  • Forby barneekteskap, arrangert ekteskap og tvangsekteskap