Sosial dumping

Norge har en fordel i at arbeidslivet i stor grad er organisert, og at man gjennom politiske grep, forhandlinger og lovlige arbeidskonflikter fra arbeidstakersiden har arbeidet frem et relativt trygt og godt arbeidsliv. Likevel er det trender hvor man ser at rettigheter og standarder i arbeidslivet blir utfordret av noen aktører. Sosial dumping er forsøket fra de arbeidsgiverne som ikke ser mulighetene som ligger både for arbeidsgiver og arbeidstaker i gode arbeidsforhold. AUF mener at det er viktig med politiske grep for å sikre standardene om et trygt og godt arbeidsliv Norge og for å sikre en høy nok organisasjonsgrad i fagforeningene til at de klarer å bekjempe sosial dumping ute på arbeidsplassene.

AUF vil:

  • Innføre kollektiv søksmålsrett for å stanse ulovlig bruk av vikarer og midlertidig ansatte
  • Sikre at ansatte får lønn mellom oppdrag ved å forby nulltimerskontrakter og faste ansettelser uten garantilønn
  • Øke fagforeningsfradraget
  • At ansvaret for å oppfylle dokumentasjonskravene for opprettelse av tariffavtaler skal tilfalle arbeidsgiversiden
  • At Norge skal reservere seg mot de nye kabotasjereglene som ligger i EUs mobilitetspakke del 3
  • Tilby norsk- og samfunnsfagopplæring for arbeidsinnvandrere