Skog

AUF ønsker en opptrapping av skogvernet, både for å bevare naturmangfold og som et viktig klimatiltak. AUF vil verne gammel naturskog i Norge og innføre meldeplikt for skognæringen om flatehogst og veibygging for å sikre en mer bærekraftig skogsdrift.

AUF vil:

  • Verne 10% av det norske skogarealet innen 2025
  • Øke bevilgninger til kartlegging av skogområder
  • Innføre “meldeplikt” for skognæringen