Skipsfart - AUF

Skipsfart

Bare i Norge økte utslippene fra innenriks skipsfart  med 17 prosent fra 1990 til 2012. Mens utslippene fra fiskefartøy økte med 11 prosent i samme periode. Til sammen utgjør disse to 7 % av Norges samlede klimagassutslipp. For å gjøre fremtiden grønn, energieffektiv og fornybar er det derfor viktig å komme med tiltak innen denne sektoren.

I likhet med flytrafikk, mener AUF at skipstrafikken må omfattes som en del av internasjonale klimaavtaler, som for eksempel Kyoto-protokollen.  Det bør være en klar flaggstatsforpliktelse å ta utslippene fra skip som fører ens flagg med i de nasjonale CO2-regnskapene.

AUF vil:

  • Alle ferger og skip skal gå på fornybar energi
  • Bygge ut landstrøm i huritgrutens anløpshavner
  • Fornye kysftfrakteflåten
  • Innblanding av biodrivstoff i fartøyenes drivstoff
  • Fjerne refusjonsordningen på grunn- og CO2-avgiften
  • At skipstrafikken skal omfattes som en del av internasjonale klimaavtaler
  • Øke kystberedskapen i nord

Vil du lese mer, se AUFs Arbeidslivprogram 2016 s. 36 og AUFs Klima- og Miljøprogram 2014 s. 27

Bli medlem i AUF