Skattereform for sosial boligpolitikk

Skattefordelene ved eie gir sterke insentiver til å investere i bolig. Eierlinja underbygges gjennom gunstig beskatning av eid bolig. Gjennom særordninger i skattesystemet subsidieres boligeiere indirekte med om lag 55 milliarder kroner i året, mens den offentlige ressursbruken for å bistå vanskeligstilte med bolig er beregnet til 7 milliarder kroner. Med dagens ordning subsidierer staten både eiendoms-spekulantene og velstående mennesker som investerer i flere boliger.  En konsekvens av dette er sterkere prisutvikling i boligmarkedet, noe som bidrar til større risiko og større barrierer for vanskeligstilte som skal skaffe seg en bolig og er et problem for alle som har et reelt boligbehov. Skattefordelene er høyere jo større boligformuen er, slik at subsidiene blir størst til dem med de største boligformuene. Derfor ønsker AUF en skattereform som gjør skattefordelene ved å eie bolig mindre.

 

AUF vil:

  • Skattefordelene ved høye boliglån senkes og at innsparingen går til boligformidling
  • Sette tak for størrelsen på lån med rentefradrag opp til 1 millioner kroner per låntaker og fjerne rentefradrag på sekundærbolig
  • Fryse BSU-ordningen (Boligsparing for ungdom) på 25.000 kroner i året, og 200.000 kroner totalt
  • At sekundærboliger lignes til full markedsverdi
  • Startlån skal være tilgjengelig for ungdom som egenkapital og skal vurderes etter inntekt og formue