Sjøtransport

Med Norges lange kyst og mange fjorder har det alltid vært naturlig å bruke sjøen til frakt av varer, tjenester og mennesker. Store deler av de totale norske utslippene kommer fra sjøtransport. AUF mener at arbeidet med å kutte i utslipp i sjøtransport må bygges mer ut. Norge er og vil alltid være en stor sjøfartsnasjon. Derfor kan vi gjøre en global forskjell gjennom utvikling innenfor marin transport.

Ferger
Som et land med mange fjorder har ferger vært avgjørende for å knytte landet sammen. De norske fjordene består imidlertid av mange sårbare økosystemer som er utsatt for forurensingen fra fergene. AUF mener at dette bør bli en nasjonal satsing der alle fergene skal være utslippsfrie.

AUF vil:

 • At alle norske ferger skal være utslippsfrie og at dette blir en nasjonal satsning
 • Forby bestillingen av nye fossile ferger innen 2020
 • Innføre et omstillingsprogram for å vri kompetansen i norske verft mot utvikling av nullutslippsfartøy og ombygging av eksisterende fartøy til nullutslippsfartøy
 • At ferger på innenlandsnettet som har vesentlig levetid igjen skal bygges om til hybridløsninger innen 2020

Skip
I flere kommuner har man lenge arbeidet for å etablere landstrømanlegg der større fartøy kan koble seg på, fremfor å la dieselaggregatene stå på. AUF mener at det bør legges til rette for landstrøm i alle norske havner. For å kunne gjøre skipsfarten utslippsfrie må Norge sette grenser og utslippskrav for alle skips som fartes i norsk fjorder og farvann. Vi i AUF vil derfor at all bruk av tungolje i farvann nord for 62. breddegrad forbys innen 2030. For at skipene i Norge skal kunne gå over til skip uten utslipp må de få større mulighet for dette, blant annet ved å gjøre det lettere for skip å bruke bærekraftig biodrivstoff og satse mer på omleggingen til skip uten utslipp.

AUF vil:

 • At det legges til rette for landstrømanlegg i hele Norge
 • Forby all bruk av tungolje i farvann nord for 62. breddegrad innen 2030
 • Begrense adkomst for alle skip med høye utslipp i norske fjorder
 • Gjøre det lettere for skipseiere å omlegge til bruk av biodrivstoff
 • Få mer godstransport over fra vei til sjø
 • Sette et tak på antall cruiseturister som kan ankomme norske havner per år
 • Gjøre norske havner til energiknutepunkter, med mulighet for å produsere, samle opp og tilby fornybarenergi til havneflåten
 • Arbeide for en internasjonal standard på landstrøm
 • At Norge skal jobbe aktivt for et internasjonalt forbud mot bruk av tungolje i skipsfarten