Sidemål - AUF

Sidemål

Norge har to målformer, og begge er en viktig del av den norske kulturarven og må tas vare på. Sidemålsundervisningen bør gjennomgås for å se hvordan den kan styrkes, spesielt med tanke på å bedre elevenes holdninger til sidemål. Gjennom lesing vil elevene få større språkforståelse. Større deler av pensum og litteraturen i norskfaget bør være på sidemål, og det bør brukes ny litteratur i større grad. Det er dessuten nødvendig å gjennomgå læreplanen for å frigjøre mer tid til det viktigste i norskfaget, nemlig grunnleggende lese- og skriveferdigheter i begge målformer

Sidemål må fortsatt være en integrert del av norskfaget. AUF vil at elever i skolen fremdeles skal vurderes med egen karakter i norsk sidemål, og at sidemål opprettholdes som trekkfag til eksamen i videregående. Sidemålsundervisningen skal komme tidligere inn i grunnskolen

Bli medlem i AUF