Selvmord - AUF

Selvmord

Forebygging av alle former for selvskading, selvmord- og selvmordsforsøk mener AUF er noen av de viktigste oppgavene i det psykiske helsevernet. Behandlingstilbudet er varierende fra kommune til kommune, og derfor mener AUF at tilbudet må standardiseres og bli enda bedre. Selvskading og selvmordsforsøk skal ses hver for seg, både politisk og klinisk. En stor majoritet av de som begår selvmord er gutter. Derfor mener AUF det er avgjørende at dette legges vekt på i forskning på området samt at vi fører en politikk for å forhindre dette gjennom tettere oppfølging og å bryte ned tabuer. Ulike undersøkelser tyder på at 50-90% av de som dør ved selvmord, har vært i kontakt med helsevesenet året før de tar sitt eget liv. Potensialet for forebygging innen helsevesenet er stort.

AUF vil:

  • At dialektisk atferdsterapi (DBT) eller andre lignende behandlinger skal være ett av tilbudene i psykisk helsevern
  • At ansatte i primærhelsetjenesten skal opplæres til effektivt å identifisere suicidale individer og personer med psykiske lidelser og iverksette forebyggende tiltak
  • At det skal etableres nasjonale retningslinjer for behandling av selvskading
  • Redusere uønsket variasjon slik at alle får god og effektiv behandling som mulig
Bli medlem i AUF