Seksualundervisning - AUF

Seksualundervisning

Dagens seksualundervisning er svært mangelfull og dårlig tilpasset det mangfoldet som finnes i samfunnet.. Blant ungdom finnes det fortsatt mange fordommer og dårlige holdninger til LHBTI-samfunnet, og for AUF er det en prioritert oppgave å sørge for at disse fordommene forsvinner. Det skal også være en sentral del av seksualundervisningen å lære om grensesetting og respekt for hverandre. Mer kunnskap om hverandre og hverandres grenser er et viktig tiltak for å forebygge hendelser som vold og voldtekt. Andre temaer som toleranse, legningsmangfold, kjønnsmangfold, og likeverd må i større grad prege seksualundervisningen.

AUF mener at seksualundervisningen bør innføres allerede i barnehagen og tidlige skoleår. 15% av norske menn og kvinner oppgir å ha blitt utsatt for en eller flere former for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Av disse hadde over 10 % opplevd seksuelle overgrep før de fylte 13 år. Undervisningen skal ta for seg grensesetting for bekjempelse av voldtekt og overgrep. Skam og tabu gjør at mange overgripere får operere i fred, fordi de klarer å bruke skammen til å få barnet til å tie. Temaer som variasjoner i kjønnsuttrykk, legning og identitet er også noe tidlig seksualundervisning bør legge vekt på.

AUF vil:

  • Det skal utformes en fornyet læreplan innen seksualitetsundervisning
  • At det skal tilbys en oppdatert obligatorisk kurs innen seksualitetsundervisning for helsesykepleiere
  • Det skal opprettes fag/emner for seksualitetsundervisning innen barnehage-, lærer og lektorutdanning
  • Tilby testing for kjønnssykdommer som en del av seksualitetsundervisningen og skolehelsetjenestetilbudet på ungdomsskolen og videregående
Bli medlem i AUF