Sårbare flyktninger

Alle flyktninger er i en sårbar situasjon, men noen grupper er mer utsatt enn andre. Det er viktig at Norge og verdenssamfunnet særlig fokuserer på å hjelpe og beskytte de mest sårbare flyktningene. Mennesker med nedsatt funksjonsevne, kvinner, homofile, aktivister, barn og visse religiøse grupper opplever i større grad enn andre vold og trakassering. I tillegg kan de ha særlige behov som ikke dekkes i dagens flyktningleirer. Kvinner på flukt er en spesielt sårbar gruppe som opplever større grad av trakassering, trusler om vold og voldsutøvelse, mishandling. De får ikke den nødvendige beskyttelsen fra hjelpeorganisasjoner og myndigheter. Overgrepene finner sted på fluktruter, i flyktningleirer og ifølge FNs høykommissær for flyktninger, EU og Amnesty International opplever kvinner og jenter også vold, overgrep, utnyttelse og seksuell trakasseringer på europeisk jord.

AUF vil:

  • At Norge skal jobbe for et internasjonalt forbud mot kjøp av sex og mot menneskehandel i alle former.
  • At WHO i samarbeid med bistandsorganisasjoner må intensivere helsearbeidet rettet mot kvinner og jenter som har vært utsatt for prostitusjon og overgrep.
  • At den medisinske kvoten skal økes til 500 personer av flyktningene Norge tar imot.
  • At norsk asyl- og flyktningpolitikk skal styres etter prinsippet om å hjelpe de som trenger det mest.
  • At det skal tilrettelegges for vakthold i flyktningleirer der dette er nødvendig og det skal sikres at vaktholdet er trygt.
  • At alle flyktningleirer skal ha tilfredsstillende hygieniske og sanitære forhold, som tilgang til separate toaletter, tilgang på bind, undertøy, bleier og trygge rom.
  • At barn på flukt må beskyttes både i og utenfor flyktningleirer og prioriteres i registrering.
  • At flyktninger som av spesielle årsaker er utsatt skal få særskilt beskyttelse.

Vil du lese mer om AUFs politikk på sårbare flyktninger, kan du finne dette i på side 40 i AUFs internasjonale program, vedtatt på landsmøtet i 2016.