Rus

Rusavhengighet er en avhengighetslidelse med store konsekvenser for de menneskene det rammer. I Norge er det 200-250 overdosedødsfall hvert eneste år. 65% av innsatte i norske fengsler har erfaring med narkotika, og 1 av 3 innsatte har også brukt narkotiske stoffer mens de har sonet i fengsel. Hverdagen til rusavhengige er dominert av frykt, lidelse, svak helse og dårlige boforhold.

Det er nødvendig å erkjenne at samfunnet har sviktet rusavhengige og deres familier i mange år. Rusavhengighet er en lidelse, ikke en forbrytelse. Derfor mener AUF det er behov for en velferds- og rusreform der rusavhengiges levekår, boforhold og brukermedvirkning settes i sentrum. AUF erstatte fengselsstraff med behandling for bruk og besittelse av brukerdoser, utvikle sprøyterom til å bli brukerrom med metodefrihet og ta i bruk flere substanser og behandlingsmetoder i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Rusavhengige møtes i for stor grad med en vegg av byråkrati og et mangfold av etater og dører. Samarbeidet mellom etatene er for svakt, og mange rusavhengige faller mellom to stoler. Derfor mener AUF at det må innføres individuelle kontaktpersoner i form av rusveiledere som bidrar til å koordinere innsatsen overfor hver enkelt rusavhengig. Alle rusmiddelavhengige skal ha rett på et verdig tilbud i nærheten av der de selv bor med tilbud om rehabiliteringstjenester, arbeidstrening og aktivitetstilbud.