Rovdyr - AUF

Rovdyr

AUF mener at vi alltid skal sørge for å bevare de dyrene som hører naturlig hjemme i et økosystem. Rovdyr er en naturlig del av det norske økosystemet og ved å begrense eller utrydde utspredelsen av rovdyr kan det få store konsekvenser for det biologiske mangfoldet. AUF vil ha en bærekraftig rovdyrpolitikk som sørger for å sikre artenes biologiske bæreevne

AUF vil:

  • Sikre antallet rovdyr som jerv, ulv og gaupe etter det som regnes som bærekraftig for å sikre økosystemet og artens bæreevne
  • At rovdyrene må få større arealer å leve på for å kunne sikre sameksistens mellom gårdsdyr og rovdyr
  • At antall ynglinger må økes for å sikre rovdyrbestandene levedyktighet og redusere innavl
Bli medlem i AUF