Regnskog - AUF

Regnskog

Bevaring av regnskog er et viktig tiltak for å redusere CO2- nivået i atmosfæren. Hvert eneste år blir store regnskogsområder hogget ned. AUF ønsker en kraftig internasjonal satsing i arbeidet mot avskoging. Dette er viktig i et klimaperspektiv, men også i et miljøperspektiv for å ta vare på verdens biologiske mangfold.

Norge har hatt en viktig rolle i FNs regnskogsprogram. Denne rollen ønsker AUF at Norge skal fortsette å ha, AUF mener også at Norge bør troppe opp vår innsats mot avskoging, både økonomisk og politisk. Norge bør bruke internasjonale kanaler for å legge press på at andre
land skal bidra økonomisk for å verne regnskog.

AUF vil:

  • At Norge skal bevilge fem milliarder årlig i kampen mot avskoging
  • At Norge fortsetter å følge opp regnskogssatsingen gjennom REDD+
  • Gi større vern til de biologiske mangfoldet i regnskogen
  • At arbeidet med å bevare regnskogen alltid skal skje i samarbeid med lokalbefolkningen og at bevaringen skal skje på deres premisser
  • Forsterke innsatsen mot drivkreftene bak avskoging
  • Ha et importforbud mot tropisk tømmer og palmeolje i Norge
  • At Norge skal innføre tiltak for å hindre import av kjøttprodukter produsert på områder som er nedhogget regnskog
  • Jobbe for en internasjonal merkeordning og forbud av palmeolje
  • At Norge skal forby import av soya produsert på områder hvor regnskog har blitt hogget til fordel for soyaproduksjon
Bli medlem i AUF