Psykisk helse - AUF

Psykisk helse

Alle mennesker har en psykisk helse, og menneskers psykiske helse er dynamisk. Derfor er det viktig for AUF å forebygge, behandle og ha et godt ettervern for å sikre alle en god psykisk helse. I dag er det psykiske helsetilbudet varierende, utredninger tar ofte for lang tid og mange av behandlingstjenestene krever betydelig mer ressurser for å fungere optimalt. De sosioøkonomiske faktorene spiller i dag inn på hvilke tilbud og behandling man får. For AUF skal alle, uavhengig av bosted, økonomiske forutsetninger og andre sosiologiske og sosioøkonomiske faktorer, få den samme gode utredningen, bli møtt med like kompetente ansatte, få muligheten til å påvirke sin egen behandling, få like nødvendig behandling og få tilpassa ettervernstiltak.

AUF vil:

  • Sikre at midler til forebyggende tiltak og til etablering av behandlingstilbud må fordeles over hele landet slik at det psykiske helsetilbudet er likt
  • Medikamentbruken til distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal kartlegges fortløpende og registreres regelmessig med mål om å redusere forskrivning av medisiner
  • At akuttilbudet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal styrkes og videreutvikles
  • At behandling i spesialist- og kommunehelsetjenesten ikke skal kunne avsluttes uten at det eksisterer en individuell oppfølgingsplan
  • Avskaffe pakkeforløp i psykisk helse
  • Samle LHBTI-kompetanse i alle regioner slik at tilbudet blir godt nok i hele landet
Bli medlem i AUF