Privatskoler - AUF

Privatskoler

AUF er motstander av privatisering av skolen. AUF mener at ingen kommersielle privatskoler, verken med alternativ pedagogikk eller livssyn skal motta statsstøtte. Det er samtidig nødvendig å begrense oppstarten av slike skoler, AUF vil at kommuner og fylkeskommuner skal kunne ha vetorett mot oppstart av private skoler.

AUF vil hindre at flere skoler basert på livssyn og religion etableres, og vil derfor fjerne statsstøtten til disse skolene. Kontrollen med de religiøse skolene som eksisterer i dag må bli bedre, og alle skal forholde seg til nasjonalt gitte lærerplaner.

AUF vil:

  • Hindre at skoleeiere skal kunne ta utbytte, og ha en enda strengere kontroll med hvordan skoleeierne bruker datterselskaper for å omgå regelverket
  • At konsesjoner til privat skoledrift skal være tidsavgrenset, med krav om ny søknadsprosess og mulighet til demokratisk innvirkning
  • At kommuner og fylkeskommuner skal ha vetorett mot etablering av privatskoler
  • Utforme en ny privatskolelov der det ikke gis statsstøtte til noen former for kommersielle privatskoler, verken med alternativ pedagogikk eller livssyn
  • At det bør spesifiseres at forbudet mot å overføre verdier til skolenes eiere også gjelder ved salg
  • Styrke utdanningsdirektoratet, gjennom tilstrekkelige ressurser til rådighet, slik at de kan gjennomføre et effektivt tilsyn ved de private skolene
  • At brudd på lov og regelverk må håndheves strengere og følges av bøter og mer effektive sanksjoner
  • Ikke gi statsstøtte til skoler med alternativt pedagogisk opplegg eller livssyn
  • Hindre private skoler fra å ta utbytte
Bli medlem i AUF