Pensjon

AUF er opptatt av at alle skal ha gode pensjonsordninger. Disse skal være basert på likhet og sørge for at det ikke skal skape store forskjeller mellom kvinner og menn og sørge for en trygg og verdig alderdom for alle, uavhengig av yrkesvalg. AUF vil jobbe for at samlet pensjon ved 67 års alder minst skal være 66% av sluttlønn.

For AUF er det et mål at både kvinner og menn skal ha en god pensjon som gir trygghet og muligheter i alderdommen. Kvinner har lenge vært taperne i pensjonssystemet gjennom at de ofte jobber deltid og har midlertidige stillinger som gir lavere opptjening. For å gjøre alderdommen best mulig for flest mulig ønsker AUF at alle skal ha pensjonsopptjening fra første krone og første time. I tillegg mener AUF at et bedre alternativ til innskuddspensjon er en hybridordning, der opptjening foregår som ved en innskuddsordning men utbetaling foregår som ved ytelsesbasert pensjonsordning. Dette vil være med på å sikre kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner.

AUF vil:

  • At alle skal ha minst 66% av sluttlønn livet ut og en verdig pensjon gjennom hele pensjonstilværelsen.
  • Ha opptjening fra første krone, og fra første time
  • Øke innbetaling til OTP fra minst 2% til minst 4%
  • Ha ordninger som ivaretar de som urettmessig mister sin AFP opptjening på slutten av sine arbeidsår.
  • At uførepensjon skal bli en del av brede tjenestepensjonsordninger eller OTP.
  • At OTP i det private skal utformes som en hybridordning
  • At hybridordningen skal innebære at arbeidsgiver betaler likepensjonstillegg for kvinner
  • At hybridpensjonen skal være livsvarig
  • At pensjon i offentlig sektor ikke forringer for å tilpasses en dårligere pensjon i det private.
  • Øke trygdeavgiften for å sikre en bærekraftig folketrygd.

Vil du lese mer, se Arbeidslivsprogrammet 2016, s. 43.