Palestina - AUF

Palestina

Konflikten mellom Israel og Palestina er en av verdens lengstvarende konflikter, og har sin opprinnelse i FNs delingsplan fra 1947. Siden den gang har Israel gjennom krig, økonomiske sanksjoner, blokader og ulovlige bosettinger stadig okkupert mer og mer av palestinsk jord. Gjentatte forsøk på fredsforhandlinger har ikke ført frem og har i de fleste tilfeller bare styrket Israels posisjon. 25 år etter at Oslo-avtalen ble undertegnet har situasjonen for palestinerne forverret seg og de ulovlige bosettingene har blitt flere. Okkupasjonen, blokaden av Gaza og den folkerettsstridige muren gjennom Vestbredden frarøver palestinerne friheten over egne liv, men fører også til en oppsplitting av Palestina som gjør etableringen av en selvstendig palestinsk stat stadig vanskeligere. AUFs overordnede krav til handling fra norsk side står ved lag.

AUF mener at:

 • Norge skal anerkjenne Palestina som selvstendig stat
 • Norske myndigheter skal gå ut med aktiv oppfordring om å ikke importere varer produsert på okkupert palestinsk land
 • Muren må rives og okkupasjonen må oppheves
 • Øke kjernestøtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNWRA) fra 125 millioner til 200 millioner

Samtidig som flere land diskuterer for og mot disse overordnede standpunktene og tiltakene, rettes blikket vekk fra de ulike delene av okkupasjonspolitikken Israel fører. Mens vi diskuterer ja eller nei til anerkjennelse, går vi glipp av mulighetene til å kjempe mot okkupasjonen som pågår. AUF vil derfor løfte frem satsingsområder Norge må bruke sin innflytelse til å gjøre noe med.

Barn i fengsel
Israel fengsler palestinske barn for forhold som i Norge ville resultert i en prat med foreldre eller med en lærer. Det er en rekke kritikkverdige forhold både ved arrestasjonene, rettsbehandlingen og fengslingen av disse barna. Israelske myndigheter har en myndighetsalder for palestinere og en annen for israelere, henholdsvis 16 og 18 år. Alderen for å kunne settes i fengsel er også ulik. Israelske myndigheter kan fengsle palestinske barn fra de er 12 år, men israelske barn ikke før de er 14 år. Avhørsteknikkene er ofte tøffe og skremmende. Mange barn som har vært i fengsel forteller om svært dårlig behandling av vaktene, i flere tilfeller vold og tortur.

Derfor mener AUF at:

 • Norge skal kreve at alle barn i israelske fengsler løslates
 • Norge skal kreve at ingen barn blir utsatt for avhør uten foreldrene tilstede, eller avhør der det brukes skremselstaktikker, trusler eller vold, uansett alder
 • Norge skal ta opp fengslingen av barn med israelske myndigheter og legge vekt på den diskriminerende praksisen ved ulik myndighetsalder og alder for tillatt fengsling
 • Norge skal ta rapportene om mangelfull og urettferdig domstolsbehandling av barns saker i det israelske rettssystemet på alvor og kritisere denne praksisen internasjonalt
 • Norge skal kreve at palestinere og israelere skal stå like for den israelske loven
 • Norge skal gi økonomisk støtte til rehabiliteringsprogrammer for palestinske barn som har sonet i israelske fengsler

Politiske fanger
Mange palestinske fanger i israelske fengsler soner dommer for legitim politisk motstand mot okkupasjonen. AUF mener det er uholdbart at Israel holder politiske fanger og at det rimer dårlig med Israels egne påstander om at de er et demokrati som respekterer menneskerettighetene.

Derfor mener AUF at:

 • Norge må kreve at alle politiske fanger settes fri umiddelbart
 • Norge må ta opp rettsikkerhet med israelske myndigheter og påpeke viktigheten av upartiske og rettferdige domstolsbehandlinger, uavhengig av hudfarge, religion eller nasjonalitet
 • Norge må kritisere de strenge og lange straffene politiske fanger er idømt for legitim politisk motstand og opposisjon mot okkupasjonen

Bygging av nye og utvidelse av eksisterende bosetninger
Byggingen av nye bosetninger og utvidelsen av eksisterende er den største trusselen mot en fredelig tostatsløsning. Den nyeste av Israels planer om nye bosetninger er i et beduinområde kalt E1-sonen. Dersom landsbyene i dette beduinområdet rives og menneskene som bor der blir drevet på flukt vekk fra sine hjem, vil hele tostatsløsningen være i spill. Med israelske bosetninger på dette området vil Vestbredden i praksis bli fysisk delt i nord og sør. Det vil gjøre en tostatsløsning umulig.

Derfor mener AUF at:

 • Norge må kreve full stans i byggingen av nye bosetninger
 • Norge må kreve full stanse i utvidelsen av eksisterende bosetninger
 • Norge må ta opp beduinenes rettigheter og de svært problematiske sidene ved rivningen av alle landsbyer i E1-området

Muren, checkpoints og palestinernes eiendomsrett
En sentral del av Israels okkupasjonspolitikk er å bygge murer på tvers av palestinsk jord som gjør hverdagslivet vanskelig for palestinerne. Murene skiller familier fra hverandre, bønder fra jorda si og palestinere fra hjemmene sine. For å passere gjennom muren må palestinerne reise gjennom checkpoints, som kontrolleres av tungt bevæpnet israelsk militære. Behandlingen palestinere opplever på checkpoints er alt fra plutselige endringer i åpningstider, til å få bilen sin konfiskert i 24 timer, til vold og brutal behandling.

Derfor mener AUF at:

 • Norge skal ta opp behandlingen israelske soldater gir palestinere som passerer checkpoints
 • Norge skal kritisere voldsbruken, maktovergrepene og diskrimineringen som er dokumentert at foregår på checkpoints
 • Norge må stå opp for palestinernes eiendomsrett og stille spørsmål til israelske myndigheter om hvorfor de krever at hele palestinske nabolag tømmes for mennesker

Mangel på møter mellom vanlige palestinere og israelere
Bosetterne bor tett på palestinerne, men med høye gjerder rundt seg og våpenmunninger rettet ut mot sine palestinske naboer. Møtene mellom palestinere og israelske bosettere er sjeldne, og når de skjer er de ikke gode. AUF mener det er et problem at vanlige israelere og vanlige palestinere ikke kan møte hverandre og lære om hverandre. Israel forbyr svært mange palestinere innreise til Jerusalem og til Israel generelt. Israel forbyr også egen befolkning å reise inn på Vestbredden eller Gaza.

Derfor mener AUF at:

 • Innreiseforbudet som gjør det umulig for israelere å besøke Vestbredden må oppheves

Diskriminerende lovgivning
Det finnes over 65 israelske lover som diskriminerer palestinere, samt andre befolkningsgrupper som for eksempel drusere. Den nyeste loven er Israels nye National Law, som definerer jøder som førsterangsborgere i Israel. Dette har alvorlige konsekvenser for den allerede undertrykkede palestinske befolkningen i Israel.

Derfor mener AUF at:

 • Norge skal jobbe for at FNs generalforsamling skal be den internasjonale domstolen i Haag komme med en rådgivende uttalelse om Israels National Law

Gaza
FN anslår at Gazastripen innen 2020 vil være ubeboelig for de to millioner menneskene som bor der, hvorav halvparten er barn. Årsaken til dette er Israels blokade og dens ødeleggende konsekvenser som blant annet medfører at 97% av vannet på Gazastripen er ikke egnet for menneskelig konsum. Innbyggerne i Gaza har bare strøm et par timer om dagen, arbeidsledigheten er på ca 50% og 80% av befolkningen har behov for matvarehjelp utenfra.

AUF mener at:

 • Norske myndigheter må etablere langsiktige og store prosjekter for vannrensing og tilgang på vann i Gaza
 • Norge må jobbe for at fiskesonen for palestinere på Gaza utvides og mot voldsbruken, truslene og ødeleggelsen av garn fra den israelske marinen
 • Norge skal sende fiskegarn til Gaza
 • Norge skal ta konkret initiativ overfor Israel om å frakte inn nødvendige materialer for å bygge opp igjen skoler og sykehus, samt forhandle frem adgang til at byggematerialer til andre bygninger også kan fraktes inn
Bli medlem i AUF