Oppdrettslaks - AUF

Oppdrettslaks

Miljø

AUF ønsker å satse på oppdrettsnæringa, men ser utfordringene oppdrettsnæringa kan skape for miljøet og nærområder. Vi ønsker å videreutvikle næringa til å ta et større ansvar for å redusere utslipp og fjerne negative miljøkonsekvenser. AUF mener at hensynet til villaksbestanden og havets tåleevne avgjør hvilke rammer oppdrettsnæringa skal få lov å vokse innenfor. Vi vil ha en bærekraftig økning av antall anlegg der det stilles strenge miljøkrav.

AUF vil:

 • At det gjennomføres 12 årlige eksterne kontroller av fiskehelse i alle anlegg
 • Det skal forskes mer på plantebasert og karbonbasert fór i oppdrett
 • At lakseanlegg som innen 2020 ikke er rømningssikre blir pålagt merking
 • At alle anlegg skal være rømningssikre innen 2022
 • At alle anlegg skal være lusefrie innen 2025
 • At alle oppdrettsanlegg innen 2040 skal være helt lukket
 • Innføre en lakselusavgift
 • Forske mer på lakselusfjerning
 • Begrense bruken av antibiotika i oppdrettsnæringa
 • At alle anlegg langs kysten skal kobles på landstrøm
 • At oppdrett ses i sammenheng med fiske i gitt område, der sistnevnte skal prioriteres i arealbevilgning

Næring og eierskap

AUF mener at oppdrettsnæringen ikke gir nok tilbake til kommunene og lokalsamfunnene. Kommunene som er vert for oppdrett ser alt for lite av de positive ringvirkningene næringen bringer med seg. Havressursene langs kysten som oppdrettsnæringen benytter seg av tilhører det norske folk i fellesskap. Derfor må også inntektene tilfelle fellesskapet. Det må opprettes ordninger som sikrer rettferdig kompensasjon av vertskommunene. En arealavgift på oppdrettsnæringen vil sikre både inntekter og kompensasjon for arealutnyttelse til vertskommunene.

Konsesjoner som er blitt delt ut frem til nå er ikke tidsbegrenset. AUF mener det må finnes tydeligere regler for når og hvordan konsesjonene skal falle tilbake til staten. AUF mener at konsesjoner som tildeles må ha en tidsbegrensning slik at vi sikrer en stabil utvikling i oppdrettsnæringen. Konsesjoner må brukes for å utvikle næringen i riktig retning.

AUF ser med bekymring på den raskt eskalerende opphopningen av kapital i oppdrettsnæringen. AUF ønsker derfor at staten gradvis kjøper seg opp i fiskeoppdrettsnæringen. AUF mener eierskap er den beste måten for landet å sikre god fordeling av overskuddet fra næringen, ikke-forurensende drift, samt at selskapene forblir norske.

AUF vil:

 • Videreføre prinsippet om at alle ressurser i det norske havet, inkludert de forvaltet av oppdrettsnæringen, tilhører det norske folk
 • At staten skal kreve tilbake tidligere tildelte konsesjoner innen 2035
 • At alle fremtidige konsesjoner som gis skal ha en varighet på maksimum 30 år, og at det deretter må søkes om opsjoner om videre drift hvert 5. år
 • At oppdretter som driver på en useriøs eller uønsket måte ikke får godkjent søknader om videre drift etter konsesjonen er utløpt
 • At konsesjoner ikke skal kunne selges videre mellom private aktører
 • Videreføre prøveordningen med at fiskeridirektoratet kan tildele utviklingstillatelser
 • Stramme inn kravene for hvilke prosjekter som får tildelt utviklingstillatelser
 • Verne om norsk laks som merkevare
 • At staten gradvis kjøper seg opp i oppdrettsnæringen
 • At staten sikrer at bedriftene innen oppdrettsnæringen forblir norske, tar hensyn til miljø og at utbytte kommer fellesskapet til gode
 • Innføre en arealavgift på 40 øre per kilo fisk som skal fordeles mellom oppdrettskommunen og staten
Bli medlem i AUF