Olje og gass - AUF

Olje og gass

AUF mener at Norge må slutte å utelukkende måle sine klimagassutslipp etter hvor mye vi slipper ut i Norge. Som et land som eksporterer store mengder olje og gass, og som importerer og forbruker stadig flere produkter, må vi slutte å kun regne våre interne klimagassutslipp. Derfor vil AUF at Norge skal begynne å måle klimagassutslipp i et livssyklusperspektiv, hvor man ser på de helhetlige klimagassutslippene som Norge bidrar til, gjennom blant annet import, eksport og internt forbruk. Leterefusjonsordningen har historisk bidratt til fremvekst av mindre oljeselskaper, som ofte bygger ut mindre felt. Ulempen er at disse selskapene ofte har høyere kostnader, og produksjonen deres bidrar til et større klimafotavtrykk. AUF mener risikoen for tap nå har blitt så stor at dette ikke kan fortsette, fordi oljeprisen er spådd å være mer usikker i tiden framover fordi verden rundt oss tar i bruk fornybare energikilder i et stort tempo.

AUF ønsker å ta fordelene som petroleumsindustrien har hatt i en årrekke og gi til nye vekstnæringer. Det er nødvendig å få opp bærekraftige næringer som alternativ til petroleum som kan gi mange nye jobber. Derfor ønsker AUF at samfunnet skal ta risikoen ved utbygging og omstilling i næringslivet over en periode til de har fått bygget seg opp til å klare seg selv. For å sikre en trygg og forutsigbar utfasing til det beste for de ansatte og næringen, mener AUF at tiden er moden for å avslutte tildelingen av nye konsesjoner. Ved å fortsette tildelingen av nye konsesjoner, legger man opp til petroleumsvirksomhet i mange tiår, noe som ikke vil være i tråd med ambisjonen om at Norge skal bli et fornybarsamfunn, og som utsetter den nødvendige omstillingen.

AUF vil:

  • Lage like gode skatteregler for fornybarnæringer som petroleumsindustrien historisk har hatt
  • Bruke andelen fra CO2 avgiften på sokkelen og sette disse midlene inn i Klimateknologifondet
  • Øke Klimateknologifondet til 150 milliarder
  • Avslutte alle særfordeler for petroleumsindustrien der fellesskapet tar kostnaden for å lete etter- og åpne nye oljefelt
  • Avskaffe leterefusjonsordningen og redusere friinntekten og bruke midlene på fornybare næringer
  • Fjerne regnskapsfordelene i petroleumsindustrien
  • Ha en styrt avvikling av petroleumsindustrien med full avvikling i 2035
  • At det ikke skal gjøres nye lete- og prøveboringer
  • Avskaffe TFO-ordningen (tildeling av forhåndsdefinerte områder)
  • Ha en egen oljekommisjon i Norge inspirert av Tyskland der målet er å ha en konkret plan for avviklingen av norsk oljeindustri
Bli medlem i AUF