Økologisk landbruk - AUF

Økologisk landbruk

Landbruket representerer både utfordringer og muligheter i klimasammenheng. Forskning viser at økologisk drift har et stort potensiale for å binde karbon i jorda og samtidig forbedre og øke fruktbarheten i jorda. Økologisk drift har gjennomgående lavere utslipp av klimagasser per arealenhet enn konvensjonell drift, hovedsakelig fordi en ikke har behov for kunstgjødsel. I dag ivaretas ikke urkorn på en forsvarlig måte. AUF mener at det er viktig å ivareta det biologiske mangfoldet, også innenfor korn for å sikre genressurser.

AUF vil stanse misbruket av tollfri kvote for bearbeiding av melk og kjøtt. I dag transporteres norskproduserte råvarer ut av landet for bearbeiding i lavkostland før ferdige produkter importeres tilbake til Norge. Dette medfører høye utslipp på grunn av transport og AUF mener at råvarer som produseres for norsk forbruk må tilvirkes og bearbeides i Norge.

AUF vil:

  • at det jobbes aktivt for at Stoltenberg II-regjering mål om 15 % økologisk produksjon i Norge innen 2020, opprettholdes.
  • at det jobbes for en gradvis omlegging til at norsk landbruk blir økologisk bærekraftig gjennom incentivordninger.
  • en tilrettelegging for bevaring og produksjon av urkorn.
Bli medlem i AUF