Offentlig sektor - AUF

Offentlig sektor

Norsk offentlig sektor fungerer i det store og det hele svært godt. Likevel er det viktig at det rettes fokus på hvordan vi kan sikre en enda bedre og mer effektiv organisering. Perspektivmeldingen anslår at en modernisering av offentlig sektor nesten vil kunne halvere behovet for økte inntekter til velferd. AUF mener at ny teknolog og en bedre organisering er en sentral del av en fremtidsrettet og godt offentlig sektor. Det må også jobbes for at det offentlige blir mer brukervennlig i møte med hver og en av oss.

 

Stat og kommune kjøper til sammen tjenester og varer fra private bedrifter for over 400 milliarder kroner årlig. Dette gjør det offentlige til en betydelig forbrukermakt. AUF mener det offentlig må være en betydelig mer aktiv og krevende kunde. På den måten kan det offentlige være med å styre innovasjonen og utviklingen i en retning som bidrar til bedre løsninger for offentlig velferd og samtidig bidrar til god næringsutvikling. Gjennom bedre kompetanse må det sikres bedre, langsiktig og mer aktiv innkjøpsstrategi i det offentlige.

 

En større offentlig sektor har gjort at mange arbeidsoppgaver og områder krysses. I enkelte områder kan ansvarsfordelingen være uklar. Dette svekker gjennomføringskraften til styringsmaktene, og er dessuten et demokratisk problem. For å sikre en bedre offentlig forvaltning mener AUF det må jobbes for en mer tydelig ansvarsfordeling i offentlig sektor.

 

AUF mener at offentlige tjenester i størst mulig grad skal gjennomføres av det offentlige, og ved anbud skal man ha en mer aktiv og bevisst dialog med markedet i forkant av anbudsrundene.

 

AUF vil:

  • Modernisere den offentlige sektoren, for bedre ressursbruk og brukervennlighet
  • Ha mer aktiv og bevisst dialog med markedet i forkant av anbudsrunder
  • Sikre bedre kompetanse for en langsiktig og aktiv innkjøpsstrategi av private aktører
  • Sikre klar ansvarsfordeling i det offentlige
  • Tilstrebe bedre samordning og koordinering mellom ulike sektorer
Bli medlem i AUF