Nordområdene

Nordområdene er Norges møte med verden, og vårt strategisk viktigste satsningsområde. Norges viktigste hav- og landegrense ligger i nord. I nordområdene finner vi noen av de største urørte naturområdene i vår del av verden. Miljøet i nord er sårbart og utsettes for stadig større belastninger som følge av menneskelig aktivitet. Effektene av klimaendringer er spesielt merkbare i disse områdene. Store endringer i klimaet vil medføre at flere fiskestammer forflytter seg nordover, at Golfstrømmen vil kunne endre kurs og at isen i polområdet vil smelte. Temperaturøkningen i havet vil på sikt ødelegge livsgrunnlaget for dagens artsmangfold i den arktiske faunaen og floraen og ha uante konsekvenser.

En av de største truslene i Arktis er gjennomførte og planlagte miljøinngrep i form av både petroleumsvirksomhet og mineralvirksomhet. Rent vann, fisk og andre levende organismer trues av gruveslam og giftutslipp. Derfor vil AUF sette økologi foran økonomisk gevinst i de tilfeller hvor mineralgruvedrift kommer i konflikt med hensyn til det biologiske mangfoldet i nord.

Svart karbon er på lik linje med CO2 bidragsyter til global oppvarming, og et resultat av ufullstendig forbrenning fra blant annet skogbranner, husholdning og industri. AUF ser at dette er et økende problem. Sotpartikler fra den økende skipsfarten i Arktis avsettes på snø og is og har stor betydning for strålingspådrivet globalt og særlig for Arktis.

AUF mener at Norge skal innføre restriksjoner mot at skipsfart som bruker tungolje i drift skal kunne legge til i norske havner. Samtidig bør Norge legge press på EU, og bruke sin posisjon i Arktisk Råd, for at slike restriksjoner også innføres i Europa.

Økende aktivitet i de sårbare Arktiske områdene krever en tydelig politikk. AUF mener Norge må bidra til og sørge for at de store ressursene i området fordeles på bærekraftig. Dette fordrer en aktiv statlig politikk for å hindre at storkapitalen misbruker de mange ressursene og reduserer livsgrunnlaget for en sårbar region. Norges nabo i nordøst, Russland, er også en utfordring med tanke på miljø- og klimahensyn. AUF mener at både nasjonale og regionale myndigheter må samarbeide tett for å redusere miljøgifter og potensielle utslipp også på russisk side av grensen.

Nordområdepolitikken må preges av samarbeid og forskning. Samarbeidet mellom landene i Barentsregionen og arktisk må derfor styrkes. Forskningsinnsatsen i nord igjennom eksempelvis Polarinstituttet må trappes opp. Svalbard må fortsatt brukes som en utpost mot nord og et referanseområde hvor man kan observere klimaendringene. I tillegg kan Svalbard bli et strategisk knutepunkt for den økende skipstrafikken. AUF mener derfor man må se på hvordan rolle Svalbard i fremtiden kan spille. Mer transport langs vår kyst og inn i Barentshavet utfordrer oss på nye måter. AUF mener at beredskap og overvåkning i og av havområdene må styrkes.

AUF vil:

  • Ha en aktiv nordområdepolitikk som setter klima og miljø først
  • Ha miljø som en viktig prioritet for vårt samarbeid med Russland
  • At det stilles klima- og miljøkrav for deltagelse i Arktisk råd.
  • At atomkraftverket på Kola må stenges.
  • Skape alternative arbeidsplasser på Svalbard og på sikt utfase kulldrift til energi og oppvarming
  • At smelteverket i Nikel må innføre mer omfattende rensetiltak.
  • Forskningsinnsatsen i nordområdene og arktisk må trappes opp.beredskap og overvåkning i nord må strykes.