NAV

NAV er vårt viktigste verktøy for å hjelpe mennesker ut i jobb. Uavhengig av om du er langtidsledig, søker sosialhjelp eller er varig uføretrygdet skal NAV oppleves som et trygt sted å komme, og du skal møte ansatte som ser deg som et helt menneske. AUF tror på tillit fremfor ensidig fokus på måling og ønsker derfor å gjennomføre en tillitsreform i NAV-systemet, der man avskaffer mange av de kvantitative målene og erstatter det med helhetlig tankegang rundt brukerne. AUF mener at tett og individuell oppfølging gir større motivasjon for å komme ut i arbeid enn kutt i stønader uten faglige begrunnelser og resultater som viser effekt.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en ytelse man kan gå på i opptil fire år, mens man finner ut av arbeidsevne. Andelen som kommer i jobb etter AAP er lav. AUF mener fire år er for lang tid å bruke på å finne ut om noen kan arbeide eller ikke, og det er for lenge å sette livet sitt på vent. De NAV-ansatte som jobber med AAP har også for mange klienter til å kunne følge opp hver enkelt på en ordentlig måte. AUF mener at tiden man kan gå på AAP må kortes ned, antall klienter per saksbehandler må senkes og at ungdom skal følges opp i NAV ung selv om de går på AAP.

AUF har en grunnleggende tro på at alle mennesker kan og ønsker å bidra til samfunnet. AUF ønsker derfor prøveprosjekt i utvalgte kommuner, med kommunen som arbeidsgiver for alle som mottar passive ytelser og ikke er i jobb etter modell fra Frisch-senteret. På denne måten kan flere aktiveres i regi av kommunen og bidra i størst mulig grad for samfunnet, til tross for utfordringer knyttet til arbeidsevne

AUF vil:

 • Gjennomføre en tillitsreform i NAV-systemet
 • Fjerne «målekortet» som styringsverktøy i NAV og redusere de kvantitative målemekanismene
 • At mottakere av AAP med psykisk sykdom skal ha rett og plikt til å motta behandling
 • Gjennomgå sykemeldingsordningen med mål om bedre samarbeid mellom fastleger, arbeidsgiver og NAV om langtidssykemeldinger
 • Senke grensen for AAP fra fire til to år og overføre frigjorte midler til NAV
 • Sette et lavere tak for antall klienter for ansatte som jobber med AAP for å oppnå tettere oppfølging
 • At du ikke mister retten til jobben din selv om du har vært sykemeldt i mer enn ett år
 • At det skal være mulig å kombinere trygd og arbeid i en overgangsperiode hvor man er på vei tilbake til arbeidslivet
 • At gradering skal være hovedregelen innenfor trygdeytelser
 • Øke kompetansen og ressursene i de lokale NAV-kontorene for å følge opp mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Iverksette prøveprosjekt i utvalgte kommuner med inntektssikring gjennom arbeid i regi av kommunen, etter modell fra Frischsenteret

Vil du lese mer, se Arbeidslivsprogrammet 2016, s.10.