NAV Ung - AUF

NAV Ung

 

Ungdom og unge voksne lever ofte hurtige og skiftende liv. Samtidig er unge en sårbar gruppe i arbeidslivet som kan ha vanskelig for å få innpass i arbeidsmarkedet. I denne gruppen er det avgjørende at NAV kommer raskt på banen.

Unge som kommer inn i NAV-systemet skal ikke måtte vente. De skal møtes av egne konsulenter med god tid og få klienter. AUF ønsker et eget NAV ung med kortere saksbehandlingstid og tett, ukentlig oppfølging. Å få unge i jobb må være en prioritert oppgave ved alle NAV-kontor. Ungdom må også prioriteres til kurs og tiltaksplasser.

AUF vil:

  • Innføre et eget NAV ung
  • At unge under 30 år, uavhengig av ytelse, blir fulgt opp av egne konsulenter i NAV ung.
  • At boligveiledere som hjelper med boligsituasjonen skal være en del av NAV ung.
  • At unge prioriteres til tiltaksplasser
  • At Nav ung kobles inn i saker gjennom barnevernet, psykiatrien og andre instanser der det er aktuelt.
  • Videreføre NAC i skolen og ha gode koblinger mellom NAV i skolen og NAV ung.
  • Aktivitet skal være hovedregelen for alle sosialhjelpsmottakere under 30 år. Å fullføre videregående skole skal være prioritert for denne gruppen.

Vil du lese mer, se AUFs Arbeidslivsprogram 2016, s. 12

 

Bli medlem i AUF