Naturvern - AUF

Naturvern

AUF mener at det også i fremtiden bør finnes områder frie for tekniske inngrep i norsk natur. Vi mener at føre var-prinsippet må ligge til grunn for all naturforvaltning og at kunnskapsmangel aldri skal kunne rettferdiggjøre inngrep i viktige naturverdier. Norge har mye vakker natur med helt særegne kvaliteter. AUF ønsker at denne naturen skal være tilgjengelig for opplevelser for alle i dag og i fremtiden.

Klimautfordringen er med på å endre og ødelegge naturen. Konsekvensene av våre utslipp endrer naturens karakter mye raskere. Endringen av naturen gjør at økosystemene vi som mennesker nyter godt av ødelegges. Det biologiske mangfoldet svekkes, vi risikerer å miste medisiner som har sitt opphav i utryddede arter og tjenester som bienes pollinering av planeter. Bekjempelse av klimaendringer og naturvern går derfor hånd i hånd.

I noen tilfeller kan det likevel være en konflikt mellom klimatiltak og naturvern. AUF mener at det er de negative konsekvensene for hele menneskeheten i dag og i fremtiden som skal vurderes og som er viktigst.

AUF vil:

  • Lovfeste allemannsretten i grunnloven
  • Styrke føre var-prinsippet i naturmangfoldloven
  • Jobbe for at naturen skal forvaltes og eies av fellesskapet
Bli medlem i AUF